Dawrugol

View All

Abdullaay Daawuda Jallo fellitii jaɓde konngol Makki Sal e yantude e wallooɓe Aamadu Bah.

He nder ɗee balɗe jawtuɗe kabaruuji keewɗi njaltii he ko yowitii hol pellital Abdullaay Daawuda Jallo ƴetti caggal nde Mawɗo leydi o kadi Hooreejo Kawtal…

LONASE : Hooreejo waalde “Kolda Debout” fiilaama gardiiɗo.

Maam Booy Jaawo riiwaama Caggal nde Sampi mbaggu mum ngam 2024.

Makki fodanii Abdullaay Daawuda Jallo wonde mawɗo jaagorɗe kono…

BBY, Ali Ngulle Njaay fettii baafe, Abdullaay Dawuda Jallo e tijjaa to pale ko leelaani.

Caggal suɓngo Aamadu Bah, mantooje e kollitgol weltaare ngol leeltaani.

Benno Bokk Yakaar, suɓiima Aamadu Bah, ngam ardaade lannda o he suɓngooji 2024.

Gabon, Kooniŋkooɓe ɓee kabri wonnde liɓii laamu Ali Ben Bongo.

Lannda PASTEF fusaama

Nanngegol Usmaan Sonko, hol ko sabbii hooreejo lannada Pastef?

Adunaaru

LIFESTYLE

Kabaruuji Cariiɗi

View All

Coftalɓalli

Yarga Sih, takkaaɗo etaade warde Usmaan Sonko, seeraani tawo he caɗeele.

Yarga Sih, noototooɗo he innde lannda Pastef to Sakkal, huccondirii e ñaawoowo kabine ɗiɗamo hanki, oon yamirii yo o fawe junngo. O takkaa ko etaade warde hoore, sabu makko werlaade ndeelam mbaawɗam bonnude terɗe aadee. Kanko takkaaɗo o, ko o pawanooɗo junngu kadi he ñaawore…

Welingara: Jibineede Waalde Binngu Leydaagu “ƁAMTAARE FULADU”

Fuladu, jibineede waalde ɓinngu leydaagu (Mouvement de rassemblement Citoyen) inniraande “Ɓamtaare Fuladu” ñalnde Hoore-biir 11/2/23, to gooto he Hotelaaji Welingara. Waalde ndee ene renndini he nder mum, kaadar en, haala-heɗee en, ƴellitooɓe faggud, remooɓe, aynaaɓe e sukaaɓe rewɓe e worɓe. Tawa faandaara maɓɓe ko addude…

Umar Bah, ene summbi ƴamde lefol sarɗiyanke he suɓngooji Sarɗiyankooɓe Farayse 2024.

Umar Bah, Faraysenaajo mo iwdi Senegaalnaajo ene summbi ƴamde lefel sarɗiyanke he suɓngooji Sarɗiyankooɓe Farayse 2024. He kuccondiral makko e jaayndiyankooɓe, o hollirii ene jeyaa e sababuuji gaddanɗimo yiɗde jeeyede he suɓngooji hee ko ngam yiydemo wonnde Faraysenaaɓe wuurɓe caggal leydi Farayse ɓe, ene keɓe…

Suɓngooji Hooreejo leydi Senegaal 2024 mbele Maamuudu Ibraa Kan ko jogorɗo ƴamde lefol?

He winndannde mum yaltunde hanki lowre kumpital dakarleaks, habrii wonnde mawɗo galle emedia invest, Maamuudu Ibraa Kan mo Ɓokijawe, ene fiɓi ƴamde lefol laamu Senegaal he suɓngooji payaaɗi arde he 2024 ɗi. Ɓe kabrii wonnde jaayndiyanke oo ƴettii ngaal pellital ko ɓooyi seeɗe kadi ngila…

Suɓngooji hooraagu leydi Senegaal 2024, Porofesor Mary Teuw Ñaan ɓeydiima he doggol ƴamooɓe lefol.

He yeeso diɗɗal mawngal jaayndiyankooɓe e woɗɓe bismaaɓe, Porofesor Mari Tewo Ñaan, jaagorɗo jaŋde toownde kiiɗɗo o, feeñinii yiɗde mum he jeyeede e yiɗɓe ƴamde lefol laamu Senegaal, tawa ko he innde lannda Dillal Mbayliigu Ngenndi. Hiisiwalyanke o, jamminoriima wonde kandidaa joom mbaawka, panniiɗo, kadi…

Senegaal: Ɓooyataa duɗal gannde mbewu ngal fuɗɗo golle mum.

Senegaal woni ko he gollaade mbele golle duɗal mbewu mum ngal fuɗɗoo. Jaagorɗo toppitiiɗo janŋde toownde o jaɓɓiima sate ummiiɗo to duɗal mbewu ngal jaaɓihaaɗtirde Monpellier, Farayse wonɓe he njillu gollal he nder Senegaal ngu ene duumo fotde yontere. Sate o, he gardagol Porofessoor Laurent…

Maa lewru feeñ hannde he ɗii nokkuuji, tuugnaade e Hammadi Jah.

Caggal nde ɓe koori balɗe noogas e jeenay, ma juulɓe (Muslim en) adunaaru ɓee fof puɗɗo sooynaade hannde cirfel lewru, saanga mutal naange. Peeñgol cirfel lewru nduu ene tinndina daraade lewru Humtoraandu, ɗuum woni timmugol lewru koorka, e dagtaade ñaamde e yarde ñalawma. He nder…

Jalbugol (goodgol)Koode Gadaniiwol ene eyɓinee 250 haa 350 miliyoŋ Caggal Dawaa-Dawi

Koode gadiiɗe jalbude walla woodde njiytetee ko hakkunde duuɓi miliyoŋaaji 250 e 350 caggal Dawaa Dawi (Big Bang), ko ndeen koode gadane petti haa njayni e niɓɓere, so en njiɗi mbiyen ko ngaan saanga woni weetndoogo tageefo walla faru (univers).Ko ɓooyaani, won wiɗto waɗa e…

Iwdi geɗe neesu mahɗe ɓakdi.

Eɗen keewi nan’de protoŋre, notroŋre, elektoŋre walla mittere, ko ɗeen geɗe ngoni tuufeeje kala ko woodi, leydi, ndiyam, leɗɗe, jamɗe, teewu e henndu.Hol to koon ngeɗon limtuɗen dow kon iwi?Ɗuum ko maa nduttoɗen to ɓooyi, njahen haa Dawaa Dawi, fuɗɗoode goodal, fuɗɗoode faru (univers), ɗuum…

Hare ndimaagu e ƴellitgol ganndal he ɗemɗe Afriknaaje, yeru Dr. Pullogaynaako he Hiisiwal.

Caggal defte makko  Binndanɗe Hiisankooje (2016) e Gannde Hiisiwe (2019) Dr Muhammadu Faalil Sih yaltinii deftere mum tatiɓere he Hiisiwal (mathématiques). Ñoggannde Silo Hiisiwo, ko noon woni tiitoonde deftere ndee, yowitii ko he hiisa caltiwa e kiɓɓiwa, so en ndeftii he konngol Ceerno Bookara Aamadu…

Follow Us On