Joljole

Life Style

Renndo

Jokko e amen ka layti-renndo

Coñci

Pulaagu: Ayaawo pinal Fulɓe nana ara he nder Canal +

Ko hannde 29 Seeɗto 2024, fuɗɗotoo jaltugol ayaawo keso Pulaar biyeteeɗo PULAAGU he nder CANAL+ (canal 67). Pulaagu, eno Jibi Ooldu Bah umminɗo fayndaare ndee o habriri ɗum ni, ko kanaal keertoriiɗo pinal Fulɓe e Saahalnaaɓe tawa ko he ɗemngal Pulaar. Sabu mako taweede he…

Koolol Berlinale, “Dahomey” mo Mati Joop nawii njeenaari ɓurndi toowde.

Mati Joop naɓokayanke Senegaalnaajo-Faraysenaajo, nawii njeenaari ɓurndi toowde (Ursu kanŋŋe) koolol Berlinale, sabu filma makko dokimanteer “Dahomey”. Filma oo haalata koko fayti he gartirgol to leydi Benin, ngaluuji ŋeeñal (arts) ɗi semmbe koloñaal Faraysenaaɓe ngujjunoo he 1892. He 2021, laamu Farayse tottii laamu Benin geɗe…

Koolol Berlinale, Mammadu Jah e Mati Joop lomtoyiima naɓokayankooɓe Senegaal.

Ñalnde Naasaande udditii to Berlin gootol e kooli naɓoka (cinema) ɓurɗi mawnude he nder adunaaru he. Naɓokayankooɓe Afriknaaɓe heewɓe maa tawtore ɗum. Filma Abdurahmaan Siisako, “Black Tea” ene jeyaa e doggol filmaaji noogas pooɗondirooji Ursi kaŋŋe. Senegaal ne maa wood yahanɓe ɗum ngam tawtoroyeede, ɓeen…

Laurence Gavron, ballifiiɗo “Fouta Street” yaltii aduna hanki to Paris.

Laurence Gavron, naɓokayanke, potoowo kadi wallifiyanke Senegaalnaajo-Faraysenaajo yaltii aduna hanki 14 Silto, to Paris wuro ngo o jibinanoo ngo tawi omo yahra he duuɓi 68. Yaltini kabaaru o ko Agence de Presse Sénégalaise ( APS ). O ɗoo ŋeeñalyanke panniiɗo he mecce keewɗe wuurii he…

Mansuur Diine Sek hooti e jooma mum ɗaldii Pulaagu e yeeweende!

Ko hannde ñalnde Njeslaare 29/05/24/ wullaango maayde Mansuur Sek sarii he nder njaayndeeji e nder laylayti-renndo. Mansuur ko gawlo, farbaggel donɗo yelaa, kono Mansuur ɓuri lollirde ko sabu mum wonde jahdiiɗo Baaba baydi Maal, mo o fuɗɗodii naalankaagal gila ko ɓe sukaaɓe e ɓe njannga…

Naalanke Pullo lollirɗo gaaci mum Blues o, Bah Moodi, Sankiima hannde.

Mammadu Abu Bah, ɓurɗo lollirde Bah Moodi maayi ɗaldii Pulaagu e Afrik fof yeeweende. Bah Moodi ko koɗoowo gitaar, jimoowo kono kadi jom njalniika. Naalanke gannduɗo pine daartol Afrik teeŋti noon pine hiirnaange Afrik. Naalanke tacci keeri, mo Muritani Senegaal e Mali fof ko leydi…

“Fongo e Fongo” ko tiitoonde album Safaray naatnaaɗoo he jeere he ɗeeɗoo balɗe.

Ko ñalnde Njeslaare (Alaraba) 15 Duujal (Mai), to Galle Pinal Douta Seck, naalanke rappoor Pulaar lollirɗo Safaray o buumti album mum keso pull mo tiitoonde mum woni “Fongo e Fongo”, he tawtoreede yiɗɓe e sehilaaɓe, kono kadi fans en ummiiɓe to woɗɗi ngam arde hawrude…

Pulaagu: Ayaawo pinal Fulɓe nana ara he nder Canal +

Ko hannde 29 Seeɗto 2024, fuɗɗotoo jaltugol ayaawo keso Pulaar biyeteeɗo PULAAGU he nder CANAL+ (canal 67). Pulaagu, eno Jibi Ooldu Bah umminɗo fayndaare ndee o habriri ɗum ni, ko kanaal keertoriiɗo pinal Fulɓe e Saahalnaaɓe tawa ko he ɗemngal Pulaar. Sabu mako taweede he…