Joljole

Life Style

Renndo

Jokko e amen ka layti-renndo

Coñci

Koolol Berlinale, “Dahomey” mo Mati Joop nawii njeenaari ɓurndi toowde.

Mati Joop naɓokayanke Senegaalnaajo-Faraysenaajo, nawii njeenaari ɓurndi toowde (Ursu kanŋŋe) koolol Berlinale, sabu filma makko dokimanteer “Dahomey”. Filma oo haalata koko fayti he gartirgol to leydi Benin, ngaluuji ŋeeñal (arts) ɗi semmbe koloñaal Faraysenaaɓe ngujjunoo he 1892. He 2021, laamu Farayse tottii laamu Benin geɗe…

Koolol Berlinale, Mammadu Jah e Mati Joop lomtoyiima naɓokayankooɓe Senegaal.

Ñalnde Naasaande udditii to Berlin gootol e kooli naɓoka (cinema) ɓurɗi mawnude he nder adunaaru he. Naɓokayankooɓe Afriknaaɓe heewɓe maa tawtore ɗum. Filma Abdurahmaan Siisako, “Black Tea” ene jeyaa e doggol filmaaji noogas pooɗondirooji Ursi kaŋŋe. Senegaal ne maa wood yahanɓe ɗum ngam tawtoroyeede, ɓeen…

Laurence Gavron, ballifiiɗo “Fouta Street” yaltii aduna hanki to Paris.

Laurence Gavron, naɓokayanke, potoowo kadi wallifiyanke Senegaalnaajo-Faraysenaajo yaltii aduna hanki 14 Silto, to Paris wuro ngo o jibinanoo ngo tawi omo yahra he duuɓi 68. Yaltini kabaaru o ko Agence de Presse Sénégalaise ( APS ). O ɗoo ŋeeñalyanke panniiɗo he mecce keewɗe wuurii he…

“Zaydi le Fils du Khalif”  nana ara to Big Weltaare TV.

Yeeɓiyankooɓe mago Pulaar ceeraano e laaɓndaade mande jolal 2 Zaydi le Fils du Khalif fuɗɗittoo? Dji Barkham juɓɓinɗo mago ngoo o jaabiima laaɓndal maɓɓe o wiy woonde ko jooni ɓadiiɗo tawa ɓooytaani. Kadi o wiy ngol so ngo artii wonaa Piindi ngo yeeɓoytee kono ko…

Aamadu Tammbaa Joop wirniima ɗalɗii Fuuta e yeeweende, Leele wontii baayeejo.

Aamadu Tammbaa Joop, gooto e sakkiitiiɓe yimooɓe Leelee ruttiima he jooma mum ñalnde Mawnde (Aljumaa) 1 Bowte, o wirnaa ko wuro maɓɓe Njorol he nder diiwal Baraknaa leydi Muritani. Aamadu Tammbaa ko jimoowo kadi koɗoowo, jimatnooɗo jimɗi ganni Fuutankooɓe, o ɓurnoo lollirde noon ko jimɗi…

Mooɓondiral Yuɓɓo Kawtal Ngenndiiji, Baaba holli kadi mbaawka he yeeso mawɓe Aduna o fof.

Baaba Baydi Maal, naalanke winndereyanke o, weltinii aduna kadi hono no o woowi waɗde ne, to New York hannde Aaɓnde 18 Silto, he nder mooɓondiral Kawtal Ngenndiiji walla mbiyen l'ONU, hono woowi nanireede he ɗemngal Farayse. Ko adii fof o tawtoraa ngal ɗo kawrital mawngal…

Prix Découvert RFI Maxim BK mo Guinée ina tawaa e sappo suɓaaɓe.

Mammadu Su'aybu Bah, ɓurɗo lollirde innde mum naalanke "Maxim BK" ene jeyaa e yimooɓe Afriknaaɓe sappo suɓaaɓe ngam jeyeede he kawgel Prix Découvert RFI 2023. Mammadu Su'aybu Bah ko suka pullo Ginenaajo jimoowo Rap, omo yima he ɗemngal Farayse kono ko neeniwal makko Pulaar o…

Ummu Sanngare nawii Best Artist Award mo Songlines 2023.

Songlines, jaaynde Biritani fanniinde he ko yowitii e gaaci (misik) habrii wonnde jimoowo Malinaajo o, Ummu Sanngare nawii kawgel maɓɓe “Best Artist Award” mo hitaande 2023. Jaaynde ndee habri ɗum ko he lowre maɓɓe songlines.co.uk. Caggal nde oon kabaaru yalti, dewbo Waasulunaajo jimoowo dowluɗo o,…