Batu Afrik ngam Kisal 2023 Jooɗiima to Nuwaksoot tuggude 17 haa 19 Siilo 2023

Hooreeɓe leyɗeele Afrik, jaagorɗe, pelle renndoyankeeje, nelaaɓe fedde kawtal dowlaaji, toowa ganndal en e hilaafaaɓe diine, ɓeen fof ene njeyaa e ko ene wona sateeji teemedere garɗi nootitaade batu ngam yilaade jam e deeƴre he nder Afrik. Batu nguu jooɗiima gila ñalnde 17-19 Siilo to ngalluure Nuwaksoot, laamorgo Muritani.

Ndee ɗoo joɗnde tatiɓiire fayndaare mum ko ngam tiiɗtinde ko fuɗɗanoo waɗeede rawane toon to Nuwaksoot,ngam haa peeje mbaawa daɗɗeede ɗe ene mbaawa falaade ko woni sabuuji garwaniiji gaddooji fitina, paamirgol jihaad he yeeso ngo sellaani, ɗannule caggal keeri ɗe laawɗaani, nehgol e janngingol sukaaɓe rewɓe, kanum e hirjinde fayde he jam e ɓamtaare.

Batu Afrik ngam Kisal 2023, ngu fayndaare mum ɓurnde toowde ko haaɓaade waɗboniyankaagal he innde diine he nder jookdu he, suɓiima aaye Qur’an ɓiyɗo: “ Naatee onon kala he Kisal.” (2:208) waɗi ɗum tiitoonde toɓɓere batu ngu.

Batu Afrik ngam Kisal fuɗɗaa waɗeede ko he Siilo 2020, tawa miijo ngoo renndi ɗum ko laamu Muritani e fedde Abu Dhabi wiyeteende “Jakka Abu Dhabi ngam Kisal” (Abu Dhabi Forum for Peace). Hannde nguun bati ene jeyaa e kewuuji ɓurɗi faayodinde baɗooji he nder jookdu Afrik ngam haɓaade e waɗboniyankaagal he innde diine tawa kadi ɓe kaɓtortoo ɓeen ko tuugnaade he binndi (ko wayno Qur’an, hadisaaji e defte sariya) Islaam.

Hooreeejo Jakkaa ngam Hirjinde Kisal he Renndooji Muslim en to Abu Dhabim Seyku Abdullah Bin Bayyah, wiy wonnde tiitoonde batu 2023 ndee tuugnii ko he wasiyaaji “Haalanɗe Nuwaksoot” yaltunde he uddital joɗnde nde. Haalannde (declaration) ndee nde fayndaare mum woni ko helde hujjaaji diine ɗi seɓɓitiiɓe ɓee kuutortoo, kadi e ustude boneeji fawaade dallinoraade diine, naattinaama he ɗereeji duttorɗi “ Yiyannde Afrik ngam Kisal” he batu 33ɓiiwu Hooreeɓe leyɗeele Afrik.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *