Welingara: Jibineede Waalde Binngu Leydaagu “ƁAMTAARE FULADU”

Fuladu, jibineede waalde ɓinngu leydaagu (Mouvement de rassemblement Citoyen) inniraande “Ɓamtaare Fuladu” ñalnde Hoore-biir 11/2/23, to gooto he Hotelaaji Welingara. Waalde ndee ene renndini he nder mum, kaadar en, haala-heɗee en, ƴellitooɓe faggud, remooɓe, aynaaɓe e sukaaɓe rewɓe e worɓe. Tawa faandaara maɓɓe ko addude ballal maɓɓe he ƴellitaare he falnde (department) mo Welingara. Caggal ko ɓenni, ɓiyɓe Fuladu ene mbaawi fawde yaakaare mum en he ndee waalde, nde nganndu ɗaa tuugnii ko he dow doole ɓiyɓe mum gollanooɓe laamu, wonɓe he jaaɓihaaɗtirde, haa e ɓamtooɓe faggudu e kala semmbeeji guurɗi diiwal Kolda.

Doktoor Usmaan Jaawo, gooto e sosɓe fedde ndee artii he sababuuji gaddanɗiɓe siñcude ndee fedde, nde e biiɗe makko: “ Kuccam mayre ko wonde lannda dawrugol he ko fay arde.” O jokki heen wonnde, “Ko nde waalde nde min njiɗnoo yoyde ene darii ɗoo he Fuladu, ngam teskaade ko yahata he nder leydi he e caggal leydi kala, e min cikki Fuladu ne ene foti jogaade heen konngol mum.” So en tuugniima e ko yeewtaa he ndeen fedde udditaniinde ɓiyɓe falnde ndee kala, rewɓe mum e worɓe mum en, maa fedde ndee gollo ko wonaa tan e tabitinde jikkuuji, neɗɗaagal entereeji falnde ndee, kono kadi maa nde gollano ɓamtaare e ƴellitaare diiwal ngal kala.

Kanko Doktoor Usmaan Jaawo, o woytiima waasde taweede Welingaranaaɓe he nokkuuji leydi ndii ɗo peeje ƴettetee ɗo. O siftinii wonnde so suɓngooji jontii e ɓe noddee kadi ɓe nootoo, kono so yawtii tan Welingaranaaɓe ko yejjitaaɓe. Ɗuum ko huunde waalde ndee yiɗi ittude. “So a ƴeewii gila 1960, aɗa waawi limde he peɗeeli junngo ma ɓiyɓe Welingaranaaɓe dañɓe ŋabbineede he gollorɗe toowɗe leydi ndi.” He oo 2024 mo cooynoto ɗen hee wiiwo men, waalde amen hofataa juuɗe tan ene fada. Maa min ƴeew hol ko foti wonde heen ballal amen, e hol ko min poti waɗde 2024.” E wiyde Doktoor Jaawo, Walingaranaaɓe potaani tan jooɗaade haa laamu nguu suɓanooɓe neɗɗo mum fawa he dow maɓɓe, yoo ardoɓe ngam faynde tiindorde maɓɓe. Ɓe njaɓaani ɗum, ko alaa- e -saga maa ɓe ndaroo gila e jooni so wonaa ɗuum, janngo ɓe ngonata tan kadi ko yaɓɓaaɓe. E poti jeyeede he nguurndam leydi he, ko ɗuum wɗi ɓe yiɗde rentude ngam haa ɓe mbaawa renndude konngol gootol mbela maa laamu nguu waaw teskaade ɓe. Ko ɓe njiɗi he Welingara ko yoo ɓiyɓe Fuladu ngon fewjanooɓe koye mum en.

Sewnde: Koldanews

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *