Gana: Christian Atsu yiytaama ene maayi.

Ghana: Christian Atsu, Fuguyanke maɓɓe pettatnooɗo to leydi Turkey yiitaama ene maayi he subaka Aset 18 Colte 2023. Ñalnde 6 Colte 2023, leydi dillii to worgo e hakkundeere Turki, kanum e rewo e hiirnaage Siri (Syrie), bonni ko heewi kadi piitaali keewɗi mboomimii-ma heen. Christian Atsu, (Kiriscan Atsu) 31, fettanoo ko he kippu Hatayspor Kulubu mo diiwal Hatay bannge worgo Turki

Ko adii nde o yahata fettoyde to Tiurki, Atsu fettatno ko he kolobaaji Angalteer. Chelsea e Newcastel United. O jeyanooma kadi e yahannooɓe Gana he kawgel Fugu Winndere 2014.

E wiyde jaagorgal Gana kalfinnangal Jokkondire Caggal leydi, nde ɓanndu makko yiytaa ndee tawi funeere makko dewbo e mawni makko gorko ene tawa. O yiitaa ko caggal njiilaw juutɗo hakke yontere fawnde. Ɗo adan ɗoo habranooma wonnde o yiytaama omo wuuri kono ko o barmuɗo (gaañiiɗo) kono leelaani kaan haala tawaa sellaani, oon kabaaru firtii.

Kanko jaagorgal ngal o hollitii wonnde ammbasador Gana gonɗo Turki o nana fewja wonndude e laamu Turki no gooski makko artiraa Gana mbele omo ubbe to o jeyaa ɗo.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *