Hooreejo leydi Turki, Recep Tayyip Erdogan, Jaari Sappoor Popmiyeeɓe Senegaal he ballal mum en.

Ñalnde 6 Colte 2023, leydi yerɓii to Turki, haa jibini bonannde mawnde kadi ujjunaaje keewɗe pittaali mboomii-ma heen. Leyɗeele keewɗe neldii toon faabotooɓe mum en ngam wallude Turki he oon jaayiya, en ne jeyaa heen leydi Senegaal.

Hooreejo leydi Senegaal Makki Sal yamirii nde sefre wootere, 30 sappoor Pompiyee en njantoyta he Turkinaaɓe kadi e leyɗeele goɗɗe ngam wallude he njiilaw yimɓe ɓe kuɓeeje mabbe he dow mum en ɓee e danndude jaayiyaaɓe ɓe. Kadi o rokkii laamu Turki miliyonŋ gooto dolaar (615 miliyoŋ fcfa).

Ngam hollirde weltaare mum he ballal Senegaal, laamɗo Turki o yahii haa to fabiyankooɓe Senegaalnaaɓe ɓee ngam jaarde ɗum en e hollirde leydi Turki tinii ndeen jokkere enɗam nde Senegaal waɗi he sahaa mo ɓiyɓe Turki fof ene ngonndi e sunaare e baasal mawngal.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *