Suɓngooji Hooreejo leydi Senegaal 2024 mbele Maamuudu Ibraa Kan ko jogorɗo ƴamde lefol?

He winndannde mum yaltunde hanki lowre kumpital dakarleaks, habrii wonnde mawɗo galle emedia invest, Maamuudu Ibraa Kan mo Ɓokijawe, ene fiɓi ƴamde lefol laamu Senegaal he suɓngooji payaaɗi arde he 2024 ɗi. Ɓe kabrii wonnde jaayndiyanke oo ƴettii ngaal pellital ko ɓooyi seeɗe kadi ngila ndeen o woni ko he fewjande no ɗuum jogori laatoraade.

Maamuudu Ibraa Kan, eɗen nganndi ko jaayndiyanke lolluɗo no feewi he nder Senegaal. O reewiino walfadjri kono kadi o ardinooma gurup Future Media mo Yusu Nduur, caggal ɗuum kanko e won e gollidiiɓe makko ɓe josi jaaynde hoore maɓɓe, wiyeteende E-Media.

Pewje ummanaade ndeen huccannde nana he laawol, fuɗɗorii ko sosde waalde ɓiyngu leydaagu (mouvment citoyen) mo ene wona damal makko naatirngal he dawrugol. Ndeen waalde saaktaama hannde Hoorebiir (Aset) 25/2/23, nde wiyaa “Janngo ko Jooni” walla he innde mayre Fransinkoore “Domain c’est Maintenant”.

So en tuugniima he dakarleaks, haa jooni, Maamuudu Ibraa ene ɓaarniino ko fayti he ƴamde lefol laamu e nder haalaluuji mum lewbi tati jawtuɗi. Ko wano wiynoode: “So a fellitii daraade he dingiral dawrugol, tawat aɗa anndi ko mbaawɗaa addande leydi ma. E wonande entrepreneur gardiiɗo gollorgal, ko ardii fof ko daraade he mbaydi ɓiyngu leydaagu e dawrugol. So tawii ɗuum ene foti duñeede ha woɗɗa, min ndiiwtaani hay huunde. Wonande gannduɗo no min njahrata he geɗe amen gila ko ɓooyi, ene anndi ko he pewje, njuɓɓudi, kono kadi ko pellital huccande ko woni ndaɗɗudi ngoƴaaji men ko. Miɗo sikki tan Senegaalnaaɓe ɓee ene paɗndii he weeɗeede ko way noon, Ko ɗuum waɗi mi wiyde, ko ɓooyani koo, hono ndeen waalde ene ŋakki ɗoo tawo.”

Kawrital baɗanoongal hannde ngam saaktude jibineegol ndeen waalde ɓiyngu leydiyaagu, waɗaama he mbaydi yañɗundi. Yimɓe heewɓe nootitiima heen, gila e dawriyankooɓe, daraniiɓe pinal, walla coftal ɓalli e jaayndiyankooɓe fof tawtoraama o ñalawma jibineede “Janngo ko Jooni”.

He laaɓndal mbele mo o ƴam lefol leydii ndii he 2024, hooreejo E-Media jaabi ko wonnde hayhuunde alaa ko o riiwti. O dottanaani hoore makko hay haɗde wootere so tawi koko yowitii e gollande leydi makko. Ko o Senegaalnaajo, kadi kala ko woni Senegaalnaagal wonaa koɗum he makko, kadi o dottanaaka heen keerol.

O holli wonnde waalde ndee wonat hooreejo mum ko gooto e gllidiiɓe makko, Mammadu Njaay.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *