Fugu Koyngal, U20 CAN Senegaal nawii ray.

Senegaal hannde ko gulaali,kuljinaali, e kornaali werlaaji kiiri toon, tawi saabii ɗuum ko leydi ndii fof yaltude ene holla weltaare mum en he kawgu ngu sukaaɓe Senegaalnaaɓe fettiyankooɓe fugukoyngal dañi to Ejipta. Les Lionceaux walla barooɗe tokoose ko ekip sukaaɓe yahrooɓe he les duuɓi noogaas, yahnooɓe jeyeede e kawgel Afrik mo oon ɗoon tolno, ɓe mbaɗi toon golle jooɗɗe, sabu ko wonaa tan nawde kup o, ɓe njahii haa ɓe ngartii ɓe natnaaka loggol.

Sukaaɓe Malik Daf ɓe, kawirii no newi he finaal hakkunde mum en Gambi, loggi ɗiɗi e ndiga (2-0).

Loggi ɗii naatni ɗum en ko Suleymaan Fay (simaaji 6) e Mammadu Lamin Kamara (silmaaji 56). He nder ngarmi ngaraa he o fof sukaaɓe Senegaalnaaɓe ɓe, baddiiɗo mum en oo, hono Gamba, meeɗaani faaynude ɗum en. Eɗen mbaawi wiyde tan ɗum ɗoo elle ko huunde tijjanoonde ɗo maɓɓe caggal nde ɓe piy Tunis loggi tati e ndiga ngam yettaade finaal.

Nguu ɗoo kawgu arii semmbinde darnde Senegaal he fugukoyngel Afrik, caggal nde ɓe nawi CAN, CHAN, CAN de Beach Soccer e CAN faaɗuɓe.

Kono kadi to bannge manoore teelal, sukaaɓe Senegaalnaaɓe ɓee nawii manooje keewɗe. Papa Demmba Joop ko kanum woni ɓurɗo naatnude loggi, (loggi 5), ɓurɗo wonde pettoowo ŋana ko Lamin Kamara, paddatooɗo loggi ko Lannding Baaji, o naatnaaka hay loggol gootol haa pooɗondiral gasi.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *