Senegaalnaaɓe Tunis, 76 ngartii he ndiwoowa keeriika.

Hono no laamu Senegaal ngu habrirnoo ɗum ni, gartirgol Senegaalnaaɓe wonnooɓe Tunis fuɗɗiima. Ndiwoowa ngadana kaa juuriima to boowal laaɗediwooje Bles Jaañ, tawa ene tawee heen 76 Senegaalnaajo. Hayso tawii nde wuli ndee 170 Senegaalnaaɓe mbinnditinooma e yiɗde artude, heewɓe heen ngultiima, so tuugniima e haala Francois Gey, direkteer Senegaalnaaɓe wonɓe caggal leydi. E wiyde makko jey sabaabu ɓeen wultaade ko nattii jogaade faayre walla kulhuli jooɗaade toon to Tunis.

He jonte jawtuɗe ɗee, caggal iiñcere waɗnoonde to Tunis, heewɓe peliino laamu Senegaal sabu mum waasde artiroyde ɓiyɓe leydi Senegaal jookinooɓe toon, hono no Guinee e Cote d’Ivoire mbaɗi ni. Kadi Senegaalnaaɓe heewɓe wonnooɓe toon mbaɗiino eeraango he laamu leydi mum en nde faabotoo ɗum en he ko ɓuri yaawde e yaaccaade, kono he ngaan saanga laamu Senegaal suɓii ko pewje goɗɗe. Hayso tawii jaagorɗo Senegaal kalfinaaɗo jokkondiral e caggal leydi e ɗanniyankooɓe Senegaalnaaɓe o, Aysata Taal-Sall holliriino rokki yaamiroore jooɗaniiɗo leydi Senegaal to Tunis o yoo waɗ kala feere mbele Senegaalnaaɓe ɓee e jawɗeele mum en ene kisa.

He ngaan saanga doggol winndito yiɗɓe hootde Senegaal waɗanooma haa 170 neɗɗo mbinnditi. Huunde jarnde teskaade ɗoo, ko laamu Senegaal anndaa nofoti Senegaalnaaɓe tawetenoo to leydi Tunis tuma nde jiiɓru nduu waɗi nde, e hol e maɓɓe wuurɓe ɗoon e hol heen ngoni wirtiiɓe ene ɓenna, walla yilliiɓe tan dumunna daɓɓo.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *