Suɓngooji hooraagu leydi Senegaal 2024, Porofesor Mary Teuw Ñaan ɓeydiima he doggol ƴamooɓe lefol.

He yeeso diɗɗal mawngal jaayndiyankooɓe e woɗɓe bismaaɓe, Porofesor Mari Tewo Ñaan, jaagorɗo jaŋde toownde kiiɗɗo o, feeñinii yiɗde mum he jeyeede e yiɗɓe ƴamde lefol laamu Senegaal, tawa ko he innde lannda Dillal Mbayliigu Ngenndi. Hiisiwalyanke o, jamminoriima wonde kandidaa joom mbaawka, panniiɗo, kadi guurtinoowo finaa tawaaji. O hollitii wonnde hirjinimo he ngal ñamal ko sabu fiɓde wonnde omo njogii fotde “ reende Senegaal he koo ko woni he meeraade ɗum, cargu e luure he nder renndo men.

Payndaale tati ene jeyaa he toɓɓe ɓurɗe teeŋtude he ko Porofesor Ñaan fodi waɗde, ɗuum woni jaŋde e naatnegol golle, ndimiyankaagu faggudu, e laamu peewngu. O fodii ma o waylu tippudi jaŋde leydi ndii o naatna heen ɗemɗe ngenndiije e jaŋdeeeji diine, maa o moƴƴintin ngaluuji leydi ndii mbele sukaaɓe ɓee mbaawa dañde liggeyaaji, walla ɓe he waawde sosde gollorɗe.

Mari Tewo Ñaan, gattii kadii wonnde ma o ustu kattanɗe ɗe hooreejo leydi ndii rokka ɗi, mbele ko wiyetee ceertugol kattanɗe (séparation des pouvoirs) ko huunde jaaliinde. So ɗuum waɗii hay ñaawoowo gooto wonta waawde ñoƴƴude dosiyee gummoriiɗo he catal laamuyeewal kalfinaangal sunnaade, ko wayno cour des comptes, IGE, walla OFNAC, kadi kalfinegol won e golle dowrowe ɓennata so wonaa sarɗiyankooɓe (suɓaaɓe ngenndi) ɓee ngooti heen. Mari Tewo Ñaan wiy he ko yowitii e jotondire caggal leydi e jeeyondiral, o ardinta ko jokkondiral makko he leyɗeele Afrik, kadi maa o ɓam dawrugol ngol ngannduɗaa kala jokkondiral ko maa wonnda he nafoore leydi Senegaal.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *