Ɓe Ceerataa, nde wallifiyanke Demmbel Sal yaltii

Ɓe Ceerataa, ko tiitoonde deftere pentol yaltunde jooni, nde wallifiyanke dowluɗo o, Demmbel Sal fawi kadi he juuɗe tarotooɓe coñce Pulaar. Mo inni hannde coñce Pulaar kala hakkillaaji Fulɓe fof ngadatoo yahde ko he Alasan Muntagaa Sal ɓurɗo lollirde Demmbel Sal, joom “Ɗam Alla Adii Ɗam Dennde”, go’o e ɗiɗi, joom Dimo e Daw-law, defte jafnirteeɗe sukaaɓe hannde he nder renndo Fulɓe kala; cuynirteeɗe mette mawɓe, jalnooje, goynooje, kono kadi udditirteeɗe yeewtere, kala ɗo Haalpulaar ndenti.

Hannde kadi Demmbel addanii en tiitoonde hesere pul: “ƁE CEERATAA”, tawa ko ɓulnaande he teskuyaaji nguurndam. Teskuyaaji ɗi gooto e men kala wuurata, kono ɗi, he dokke alla, ko demmbel tan waawi yinaade haa e nder luggere mum en o yaltina toon maanaaji baawɗi wallude en he faamade holi jotondiral men he ɗii teskuyaaji nguurndam, haa gooto men kala waawa yiytaade hoore mum he ɗeen joljole nguurndam. Tawa kadi o sañi ɗum ko he Pulaar bayɗo no limmbam.

Ɓe Ceerataa ko deftere pentol walla miilol, hono no wallifiyanke o suɓii noddirde ɗum ni, etatoonde sorde he nder hakkille mo nde aywinta o, Nafisatu, mbele ma o ƴoog toon miijooji mum e co’anɗe mum, ngam o waawa faccirirde ɗum kaa ngonka mum peeñka he guural:

“Nafisatu ene jooɗii he damal naatirde huɓeere mum, omo ɓarfinii he lesdi, o wertaani, o fawaani hay huunde he ndee hoore sañtaande baŋnge ene heddii baŋnge. Nduu sukudu woɗɗitiindu edda ndoondi ene ɓaɗtoo ndaneewu no wiro hartaako. Omo fawi juŋngo he hakkille omo yuŋnginii. Alla tan anndi ɗo o woni, kono o alaa ɗo! Teew e ƴiiƴam ene ngona he nokku tawa ko woni neɗɗo koo, koko woɗɗitii. Ko ɗuum woni ɗo, Nafisatu teew e ƴiiƴam o ene ɗo he ngal damal, he oo beetawe baggo, kono yiila o yahii, hakkille o seertii e ɓanndu ndu oorii, yoo Alla newnu jofaango tawa coŋngooji ene ngoppi.”

Ŋaro caggal

Muuli deftere ndee ko Goomu Muulngo Defte Pulaar Terɗe Tabital Pulaaku Americas. Ko ɓiyɓe Fulɓe ɗanniyankooɓe wuurɓe to Dowlaaji Dentuɗi Amerik, yiɗɓe addude ballal mum en he ɓamtaare ɗemngal Pulaar rewrude he wallude mbele ɗemngal ngal ene alɗira defte he gannde.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *