Burkina Faso, siwilɓe tato mbaraama to saare Doori, ngam yoɓtaade warngo konunkoojo gooto.

Burkina Faso, ko ene wona siwil en tato mbraama ñalnd Aaɓnde (Altine) jawtuɗo o to diiwal Dori, fuɗnaange-rewo leydi ndi. Oon fitina waɗii ɓaawo nde fittaandu konunkoojo gooto ittaa. Gila ɗuum waɗi ɓee daraniiɓe kisal no e nden saare ka ɗin boneeji waɗi ɗo. So en tuugniima he RFI Fulfulde, ƴettuɓe oon kabaaru he jaaynde Burkina wiyeteende Omega. He jaŋtawol Ummu Bah, ko konunkoojo gooto fiyaa haa o maayi motoor makko kadi ƴetaa. Ngal piggal waɗi ko to galluure (leegal) wi’eteende Peti-Paris. E kikiiɗe Talaata gollidiiɓe  makko heewɓe ngari to nokku ɗo o fiyaa ɗo, e leeɗe goɗɗe ngam yoftanaade mo. Omega anndinii kadi ko famɗi fof siwilɓe tato mbaraama heen. Ɗum ko sukaaɓe ɗiɗo e toowa-duuɓiijo gooto. Seedeeɓe woɗɓe mbiyii wonnde ko njoyo mbaasi heen pittaali mum en. Ɓe teeŋtinii wonnde heen ɗiɗo nokku ɗo mbaraaɗoo ko hooreejo leydi o jey ɗum, kono nokku o heewaani hoɗeede.

Ɓeya maayɓe tato ko to galluure « Petit-Paris » sera ɗo luumo ngoo waɗata ɗo njiytaa. Fahin ɓen seedeeɓe no anndini wonnde no tawaa e ɓen maayɓe, hooreejo yimɓe doguɓe fitinaaji. Haa he nder jemma Alarba, hito pellanɗe tiiɗuɗe nanaama e nder nden saare. Seeditanɗe buy hollii wonnde konu ɗuuɗungu arii e nder galluuje ɗe, woodi rewɓe piyaaɓe. Faahin on seedeejo no wi’i wonnde fewndo ɗoo saare nden no deeƴi.

Doori ko laamorgo diiwal Sahel, bannge fuɗnaange-rewo Burkina Faso, sara keerol hakkund maɓɓe e Niger. He binnditaagol 2019, saare ndee ene hoɗnoo he mum 46,512 aadee. Doori ko wuro Fulɓe kono leñɗi Tuwaareg en, Hawsankooɓe, e Soŋngaay en ene tawee toon.

Duuɓi jooni keewɗi boneeji ene keewi toon, tawi saabii ɗuum ko hareeji hakkunde pelle jihaadiyankooɓe e semmbeeji kisal e ndeenka leydi Burkina. Yimɓe heewɓe mbaasii heen pittaali mum en, jawɗeele mum en, kadi heewɓe ndogii nokkuuji mum en ngontii mooliiɓe.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *