Gine-Bisaawo, hitaande fof Balanto’en ene ɓoornina worɓe mum en so keeɓi duuɓi 50.

Duhnungal, ɓoornungal walla sunningol, ko aada Afriknaajo ɓooyɗo mo batte mum ene njiytee he nate Kemityeeje ɓooyma. Alaa leñol Afriknaawol ngol duhnataa nde tawnoo ko ɓuri heewde ko ɗum aada cinndondiraaɗo e diine.

He nder Fuuta Tooro, konngol duhaade walla ɓoornaade fof fayndoraa heen ko waɗtaade tuuba, ɗuum ene tinndina oon tigi wonii kellifaaɗo.

He asli, kellifuya oo ene diwti waɗtaade tuuba tan walla haddaade wudere wonande dewbo, kono joofii ko janngineede sirluuji leñol ngol, teeŋti e winande worɓe ko ɗum tabitinde timmugol ngoraagu oon tigi, to cuucal, muñal e teeyre. Ko ɗuum waɗi, ndeen nde gorko naatata mbaara ko ma o wona mawɗo. So ɗuum waɗii, ko ɓuri koo heewde joom mum en ngonata ko laade “mbaara”, ene ceppa, ene njima kasi, kadi ene tinndinee gannde e sirluuji mawɓe.

Haysinno kesam ittii ɗiin adaaji he nder leñɗi Afrik keewɗi ne, won ɗo ɗum heddii reweede haa jooni. He nder leñol Balanto’en Gine-Bisaawo e Senegaal duhnugal ene heddii wonde geɗe mawɓe.

Duhnungal Balanto’en

Gine-Bissaawo ko leydi alɗundi pine e aadaaji, nde taw ko leñɗi keewɗi ngoni he mayri. No jeyaa e ɗiin leñɗi leydi Gine-Bisaawo Balanto’en.

Ɗemngal maɓɓe no jeyaa e ɓurɗe haaleede, nde tawnoo ko kamɓe kadi ɓuri heewde, Fulɓe ndewi heen.

Ene jeyaa e pine Afriknaaɓe gaadanteeje ɗe ɓe keddi e waɗde haa jooni, woni waɗde duhnugal kala hitaande tawa waawi jeyeede heen ko gorko jahɗo haa dañi duuɓi 50 walla fawa.

Hitaande kala so ɗum yontii, duhnungal ene waɗa he nder gure mawɗe ɗee kala, teemedde worɓe ngara nootitoo he ngaal mooɓondiral. Ɓe njaha ladde, coɓɓuli maɓɓe taƴee, ɓe ngona toon lewbi ɗiɗi (balɗe 60) nde ɓe puɗɗoo artude he nder galleeji maɓɓe. Hikka ko worɓe teemedde njowo ndewii he oon aada to worgoori leydi ndii, keerol hakkunde maɓɓe e Gine-Konakiri. So ɗuum yontii, won e maɓɓe ene ummoo haa caggal leydi, gila Orop haa Amerik, e leyɗeele takkiiɗeɓe ɗee ngam arde gollude oon aada. Kadi, he nder leydi he yimɓe maɓɓe dowrowɓe, ko wayno dawriyankooɓe, jaagorɗe, walla konuŋkooɓe toowɓe ene ngara jeyeede heen. Nde tawnoo kala e maɓɓe solima mo suwaa naatde mbaara, ene wayno suwaa timmude gorko. Waawaa jogaade won responsabliteeji he nder renndo maɓɓe. Yeru, oon tigi hayso ko baaba mum maayi waawaa ɓadaade ɗum. Geɗe maɓɓe diine keewɗe joom mum waawaa waɗde ɗum so wonaa oon tigi duhii.

So eɓe njaha mbaara, ko rewɓe maɓɓe nduusata ɓe haa ɓe njettoo he nokku ɓeen ko ɗoon tan mbaawi haaɗde, dewbo waawa ɓennude ɗoon, kamɓe ɓe njawta rewɓe ɓee nduttoo. Fotde lewbi ɗiɗi ko ɓe ngonata mbaara koo, so rewɓe maɓɓe ene nawanaɓe ñaamde so ngaddii haa njettiimo ɗo mbaawi haaɗde ɗoo ko selbeeɓe ɓe ƴettata ɗum njettinoya to maɓɓe.

So ɓe njiɗii nelde huunde fayde he rewɓe maɓɓe kadi ko selɓeeɓe ɓee ɓe kaalanta njettinoya ɗum to rewɓe maɓɓe.

So balɗe maɓɓe 60 timmii ɓe ngarta. Gooto e maɓɓe kala totte kufune boɗeejo ɓoorno, ngam hollirde oon tigi ko duhiiɗo. Kala gorko mo duhaaki suusaa ɓoornaade kufune boɗeejo, so oon tigi waɗii ɗum faweta alamaan, kadi nawee duhnoyee alaa e sago.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: