PUMA rokkirii 26 Masiŋ unoowo he nder falnde Welingara ngam weeɓtinande rewɓe ɓee golle mum en.

PUMA ko waalde haɓotoonde muusalla golleeji rewɓe wonɓe he nder diiwaanuji gonɗi takko keeri. Ndeen fedde nde ngannduɗaa jeyaa ko he eɓɓaandeeji leydi Senegaal, ɓe ndokkii fotde 26 masiŋ unoowo rewɓe jeyaaɓe he kominaaji sappo ɗiɗi he nder falnde (département ) Welingara, diiwal Koldaa, ngal ngannduɗaa ene heerondiri e leyɗeele tati diiwaan Hiirnaange Afrik. Aamadu Sih, kalfinaaɗo ko fayti he kisal keeri ngooɗo eɓɓo o wiy: “Ngal ɗoo dokkal jeyaa ko he gootal he taaɓe ɗe PUMA lelnunoo ngam ƴellitaare faggude”. O haali ɗum ko ñalnde Dewo-Hoorebiir to to perektiir mo Welingara tuma nde ɓe mbaɗtatnoo ɗiin masiŋaaji he juuɗe rewɓe ɓe. O ɓeydi heen ndee ɗoo limoode huunde tan he nder 100 masiŋ unoowo ɗi ngannduɗaa njaru mum en maa won 300 miliyoŋ jogorɗi sareede he nder diiwal Kolda. O wiy, woortiko ɓenni maa rewɓe Kolda mbaaw unde gaweeje mum en tawa wonaa huwtoraade doole mum en.

Madam Bajaan, hooreejo gootal e kawte rewɓe Welingara, kanum ne wiy: “Maa ngaal ballal addan rewɓe dowrinkooɓe ɓee waawde dañde yaajeende nde rokka ɗum en no toppitorii koye mum en, kadi ɓe mbaawa gollaade ligeyaaji ɓaɗɗi ngartam baawɗi waylude ngonkaaji maɓɓe.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *