Sudan, pooɗee nduure hakkunde bees en ɗiɗo yooɓiima 270 fittaandu, kadi anndaka ɗo bone jogori haaɗde.

Gila ñalnde Hoorebiir, 15 Seeɗto, leydi Sudan woni ko fitina bonɗo, tawi alaa ko saabi ɗum so wonaa pooɗondiral laamu e ndool-ndoolaagu hakkunde bees (general) en ɗiɗo, Abdel Fattah Burhaan mawɗo konu lawakeewu Sudan kadi pawɗo hoore mum he dow jappeere leydi Sudan, e Muhammad Hamdan Daglo lollirɗo Hemedit hooreejo paramiliteer en noddirteeɓe “Rapid Support Forces” RSF.

Tuggude ndeen fayde jooni hareeji ɗii ene njokki he nder laamorngo ngoo, Khartum, kono kadi he nder gure tappamaaje keewɗe he nder leydi he. Ko ene wona teemedde ɗiɗi e cappanɗe njeeɗiɗo neɗɗo maayii heen, tawi ko ɓuri heewde heen ko siwil en, kadi waɗii ko ɓuri ujunere barmuɓe; jawɗeele keewɗe kadi nduppaama. Hay laaɗe diwooje njiyaama ene ngonti mboorka ene ngukkita lewlewndu ene mberloo cuurki. Hayso tawi he peeñɗi ene wiyee jey sabaabu luurondiral maɓɓe ko holno RSF naatinirtee he nder konu lawakeewu ngu ne, rewindiiɓe dawrugol Sudan, mbiy en woni sabaabu tigirigi oo ko ko pooɗondiral tamgol cewle faggudu leydi ndi, teeŋti e oogirɗe kaŋŋe ɗe.

Holi ɓee bees en rufooɓe ƴiiƴameeje ɓiyɓe leydi mum en, sabu pooɗondiral koongu?

Haysinno Bees Abdel Fattah Burhaan ko kooninke keblaaɗo he lawbi e duɗe keblirɗe kooninkooɓe kadi ŋabbi he sappeeji konu Sudan haa waawi ƴellitaade he tolno bees ne, Dagolo kanum yetti ko bonnere mum e waɗbonyaagal mum. Dagolo ƴellitii he RSF ko he kitaale 2000ɗ nde o woni gardiiɗo gurup milis en wiyeteeɓe Janjawiid, gollatnooɓe golle kaantare to Darfuur tuma nde leñɗi Arabeɓe walla mbiyen ɓaleeɓe aarobinɓe e leñɗi goɗɗi ɓaleeɓe, ko wayno Fulɓe walla Darfuur en kaɓata he oon diiwan. He oon tuma laamu nguu huwtoriima ɓeen milisaaɓe ngam halkude ɗiin leñɗi ɓaleeɓe ɓe ɓe pawnoo he mum en tiiɗalla muusɗo he torleende. He ngaan saanga, hayso ñaawirde adunaare ndee joopiima Janjawiid en ɓee e ko ɓe mbiyata senosid (genocide) to Darfur ne, kanko Dagolo omo jokki e ƴellitaade he nder RSF, ɓe ngannduɗaa wonnoo golle mum en ko wallude kooninkooɓe ɓee heddaade he laamu.

Leydi Sudan ko woowtundi boneeji, barondiral e pelɓondiral hakkunde semmbeeji ceertuɗi kuccam e fayndaare. Gila hitaande nde ndi heɓi jeytaare ndimaagu mayri, he juuɗe Angalteer he 1956, Sudan meeɗaani anndude deeƴre. Ko kayri woni leydi ɓurndi heewde coup d’etat he nder Afrik, ko jiidaa e hareeji hakkunde leñɗi walla diineeji. Ko duuɓi ɗiɗi tan caggal jeytaare mayri, he 1958 ndi adii anndude kuudetaa, caggal mum keewɗi pawtiima heen gila jagguɗi haa e daccuɗi. Ko kuudetaa 1989 bees gooto biyeteeɗo Umar al-Baseer ne heɓti laamu ngu. Hakke duuɓi cappanɗe tati oon bees Al-Baseer waɗi buyɓe Sudan he geƴƴele, walla mbiyen jaanama aduna. Gaagaa hareeji hakkunde Rewo e Worgo Sudan, hareeji hakkunde leñɗi to Darfuur kadi yooɓiima pittaali keewɗi he nder laamu o laamɗo ceddeejo mo alaa njurum he ɓiyɓe leydi mum.

He 2019 nde laamu Umar Al-Baseer yani, caggal seppooji e dartagol ɓiyɓe leydi Sudan caɗtungol, ɗamaamuya woodiino ma demokaraasi artu he leydi he, laamu nguu arta he juuɗe dawriyankooɓe siwil en. Kono oon ɗamaamuya juutaani wonti ƴiiwoonde saaynde. Duuɓi caggal mum, nde yahi haa ɓe puɗɗi heblanaade suɓngooji kooninkooɓe ɓee kadi kepti laamu, ɓe kujjinorii wonnde,addaniɓe waɗde ɗum ko ngam faddaade hoto geer siwal waɗde he leydi he. So alla, goonga oo tan ko kooninkooɓe Sudan ko woowɓe laamu kadi ittude ɗum he juuɗe maɓɓe wonataa ko newi. Kaan ngonka noon dullinii nde leydi ɓurndi yaajde he nder leyɗeele Afrik.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: