Binnditagol he listeeji woote, Prof. Muusaa Balde wiy yoo Koldaa dañ 100,000 binnditiiɗo.

Binnditaagol he listeeji woote ko huunde ummanaande he nder Fuladu. Dawriyankooɓe diiwal ngal nana ndenndina yimɓe kala ñalnde nde Alla weeti ngam hirjinde ɗum en he binnditagol mbele ko heewi e maɓɓe ene mbaawa dañde jojjannde mum en mbiyngu leydaagu, ɗuum woni waawde jeyeede e suɓotooɓe ñalnde suɓngooji ndawi.

Jaagorɗo Muusaa Balde, ene jeyaa he ɓeen dariiɓe e hirjinde yimɓe dariiɓe he ngool kirjingol. O noddii yimɓe falnde makko, teeŋti e suukaaɓe e rewɓe, nde njaawnotoo mbinnditoyoo mbele ma ɓe njawtu 100,000 winnditiiɓe he doggol wootooɓe he nder falnde Kolda.

“Ko wootooɓe addanta falnde (département) jogaade doole. Eɗen poti yuɓɓude ngam mbaawen ɓeydude keewal yimɓe wootooɓe he nder falnde Koldaa nde. Yiɗde amen ko diwtude limoode 100,000 wootooɓe”. O waɗi ngoo eeraango ko ñalnde Dew-Hoorebiir 16 Seeɗto, tuma nde o bismii yimɓe Kumtaari to galle baaba makko to leegal Saare Muusaa he nder Komin mo Koldaa.

Porofessor Muusaa Balde, ko gooto e hooreeɓe BBY lannda tamka laamu Senegaal hannde ka, kadi ko kanko woni hooreeje kosey departamantaal (conseil départemental) mo Kolda.

O huwtoriima oon ɗoon fartaŋŋe ngam hirjinde yimɓe ɓee kadi nde njahata ngaddoyaa karte mum en gootirɗe jejjitaaɗe walla mbiyen goppaaɗe ene njara punndi to perfektiir to. Caggal ɗuum o hollii kadi weltaare makko he noddaandu ndu ɓe mbaɗnoo ngam yeeyde karte APR he Koldaa. He biyɗe makko ɓe keɓii yettaade fayndaare nde ɓe toɓɓunoo nde, ɗuum woni yeeyde 22000 kartal.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: