Filma “Rebeuss Chambre 11” mo Maam Wuuri Cubbu, heɓii njeenaari to Montreal Kanada.

Filma dokimanteer “Rebeuss chambre 11” mo jaayndiyanke kadi naɓokayanke Senegaalnaajo, Maam Wuuri Cuubbu, heɓii njeenaari he maayirɗe yontere he to Montreal, Kanada. Ko kanko nawi raay he kawgel naɓokaaji daɓɓi e hakkundeeji (moyen et cout métrage) suɓngooji hakkundeleyɗeele he fannu dokimanteer.

Filma o ko yalti ɓooyaani, kadi o holliranooma he uddital koolol dokimanteeruuji to Kudugu (Koudougou Doc) Burkina Faso, ñalnde 25 Seeɗto, jawtuɗo o. O heɓiino toon seedtan’de gollal moƴƴal ñaawooɓe ɓe (mention spéciale du jury) he mbuuñaari jojjannde aade (du Prix Droit de la Personne).

Maam Wuuri Cubbu ko jaayndiyanke to bannge hebblo, o woniino jokkondirteeɗo jaaynde le Quotidien to Maatam tuggude he 2004 haa 2007.

Ko he 2009 o naati duɗal heblo waɗooɓe dokimanteer e fentooɓe mo duɗal jaaɓihaaɗtirde Gasto Berger, to Sannaar, tawa ko he tolno master. Filma makko ekkorɗo mo o waɗnoo he ndeen htiaande, 2009, “Face a Face” ko kanum nawi njeenaare Heeñere Jalammbaani (Ebéne) filma ɓurɗo kelɗdeu he Koolol Filmaaji leeɗe. Caggal ɗuum o waɗii filmaaji keewɗi ko wayno “Les Femmes, Mon Univers” 2009, “Agora Braille” 2011. Filma makko ɓurɗo wonde dowrowo woni “Fifiire en Pays Cubballo”, ko kanum woni filma makko juutɗo (long metrage) mo adii waɗde.

Hono no tiitoonde ndee, joofirii ɗum ni, Fiifiire ko filma kaaloowo ko yowitii he cubbalaagu, wootere e kinɗe Fulɓe, nde o jeyaa ndee , kanko Maam Wuuri Cubbu. Hinnde nde o askitintoo o faarnortoo. “Njeyaami ko o he hinnde awooɓe hoɗɓe he daande maayo Senegaal.” Omo wiya, he nder winndannde docmonde.org : “Gila dawaa dawi leñol am ko raddatnooɓe noorooji (noodi) e gabi (gnabu) maayo, huutortooɓe cefi e gannde cuuɗiiɗe. Kono hannde, sabu mbayliigu keɓtiingu maayo ngoo ngu waɗi noodi ɗii majji; koreeji am keddoraata tan ko awo, kadi hay ɗuum liɗɗi nattii heewde. He batte ɗeen fiɓndeeji sirluyankeeji e golle jaambaraagal taaniraaɓe amen, ɗe jimɗi pekaan ene njokki tammbaade, nguurndam leegal amen nana lofoo e baasal. Kono yaakaare ene heddii, nde tammbii ɗum baɗle rewɓe daartolyankeeje, baawɗe waɗde kadi haa maaje keewta.”

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *