Piilngal laamiiɓe Biritani, Charles III e Kamilla ko janngo 6 Duujal. Ko ngal woni gadanal caggal duuɓi 70.

Piilngal Charles III, e Jooma Suudu mum Camilla, lefol laamɗo (King) e laamɗo-dewbo (Queen) wonde laamiiɓe Laamanteeri Ndentundi (United Kingdom) e leyɗeele jowitiiɗe he mum (Commonwealth) ko janngo, Hoorebiir 6 Duujal 2023 to Westminster Abbey.

Charles jooɗiima he jappeere laamu nde gila ñalnde 8 Silto 2022, caggal maaygol neene makko Elisabeth II, laaminooɗo Laamanteeri Ndentundi ko ene wona duuɓi cappanɗe jeeɗiɗi.

Piilngal ngal mahatoo ko he aadaaja eglis Angalican, ene jeyaa e ko Charles waɗantee heen ko ɓe mbiyata wujeede (anointed) e totteede kuuje piilngal, ɗuum woni fawneede maage laamu, ɓoorneede njallaaba e totteede ko wayno silaama walla gaawal. Totteede-mo ɗeen geɗe ene teeŋtina fotde makko to bannge diine e aada. Hoolaaɓe Church of England e ɓesngu lawakeewu nguu maa ngar baayondirde e makko, kunoo wonnde maa ɗowto-mo, kadi denndaangal yimɓe jeyaaɓe he laamateeri ndi )Commonwealth) maa njamire waɗde ko way noon. Piilngal Kamilla (Camilla) ngal kanum ene hoybinaa, waɗataa seremelleeji keewɗi.

So ɗuum gasii maa ɓesngu lawakeewu nguu faytu to Buckingham Palace tawa e ɓe njaha mbaydi njeeɓeegu, so ɓe njettiima toon ma ɓe ndaro he dow balakon ngam huccitde e teeyangal yimɓe ngal.

Habraama wonnde, piilngal Charles e Kamilla ngal maa wayle seeɗe e no adaaji piilngal Biritaninaaɓe jawtuɗi ɗii mbayatnoo ni, ngam haa ɓe mbaawa heƴnude heen aadaaji diineeji e pine yimɓe woɗɓe jeyaaɓe he leyɗee Laamanteeri Ndentundi goɗɗe ɗe, kadi piilngal ngal makko jogori ɓurde raɓɓiɗde e piilngal neene makko he 1953.

Yantude e seremelleeji piilngal ngal, e seremelleeji piblik, ma welnereeji mbaɗe kadi to Australia, Canada, New Zealand, e leyɗeele goɗɗe jowitiiɗe he laamu makko. Ɗiin pijirlooji e mbelweltooji maa njokku haa ñalnde 8 Korse he nder wertaango Laamanteeri Ndentundi ɗii kala.

Piilngal Charles e Kamilla woni piilngal gadingal waɗee he Biritani he nder teemadannde 21, kadi ko kanum waɗti piilɗe 40 he nder Westminster tuggude gila nde William the Conqueror ñalnde 25 Bowte (Decembre) 1066.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *