Abdul Karim Foofana: Sonko woni ko he tappisaade Semmbe ndeenka e kisal ɗe mbele…

Abdul Karim Foofana jaagorɗo kalfinaaɗo njulaagu, nguura e gollorɗe tokoose e hakkundeeje (PME), mo ngannduɗaa kadi kanum woni desndaaɗo konnngol laamu ngu, ko kanum wonno koɗo TV5 hanki Hooreebiir, 27 Duujal, 2023.

He laaɓndaali mum, jaaydiyanke o artii he fiyaaku mooɓre Usmaan Sonko inniraande “lappol ndimaagu” ummaade sigacoor yaaɓande Ndakaar, laamorngo Senegaal. Lappol ngol, he biyde mawɗo lannda Pastef, ummini ɗum ko renndinde ɓiyɓe Senegaalnaaɓe ngam yahde to galle-laamorɗo to ngam yaltinde hooreejo leydi o, Makki Sal.

He biyɗe jaagorɗo o, “Sonko nana tappisoo semmbe ndeenka kisal ɗe ñalnde kala, ɗuum fof noon ko mbele omo jagge tawa wonaa ko o ñaawiraa ko ɓooyaani koo o jaggira. Ndeen ñaawoore noon jan’gol mum ene sabbaa ñalnde 1 Korse.” Sabaabu nde ɗuum waɗi, he biyɗe jaagorɗo o, Sonko ene heblii he nelde sukaaɓe yoo njah ndikkoyoo semmbe ndeenka e kisal ɗe te tawa nguurndam mum en ene waawi bonorde heen. Ɗuum ene tinndini wonde-mo mo timmaani, kadi mo alaa hiisa e hay gooto.

Gila nde Usmaan Sonko ummini ndeen mooɓre mum “lappol ndimaagu”, seeraani he shaa kala, girbondiral ene waɗa hakkunde yiɗɓe makko e semmbe ndeenka ɗe. To naatirde Welingara, kuccondiral hakkunde wonanɓe Sonko e sanndarmaaɓe, saabiima haa mawɗo lannda Pastef ronki naatirde wuro ngo ɗo o yiɗnoo naatirde ɗum ɗo, ko ma o taartoyi o rewoyi ko he gure saraaji he, haa o waawi naatde he nder komin mo Welingara, ɗo ndingiral Bop ɗoo o waawi haaldude yimɓe makko.

He nder kuccondiral hakkunde sukaaɓe heedanɓe Sonko e sanndarmaaɓe ɓee, wiyaama maa won yimɓe nayo njaggaama heen, kadi waɗii dewbo gooto barmuɗo heen. Ene teskee kadi to Kolda, suka gooto gorko biyeteeɗo Aliw Bojan maayi heen.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: