Nanngegol Usmaan Sonko, hol ko sabbii hooreejo lannada Pastef?

Caggal nde Usmaan Sonko nannga o mooftoyaa to cuuɗi Brigade des Affaires General (BAG) catal he he njuɓɓudi kalfinaandi loskooji ko yowitii he kirimaaji (Division des Investigations Criminelles– DIC) Abdul Kariim Joop yaltii ngam laɓɓitinde ko jey sabaabu ngaal nanngal.

He biyɗe loskanoowo ngenndi o (procureur de la Republique) Abdul Kariim Joop, Usmaan Sonko nanngiraa ko nguyka portabal (ciindel) dewbo gooto Sanndarma. Kono he biyɗe loskoowo ngenndi o duko hakkunde Usmaan Sonko e karƴitgol telefoŋ oon dewbo sanndarma he juuɗe mum, ko duñirde ngam umminide pawgol juuɗe laamu he dow Usmaan Sonko. Gaagaa nguyka telefoŋ o (karƴitgol he juuɗe joom mum) laamu nguu ene takki hooreejo lannda Pastef kadi meer saare Sigaacoor, noddude he fitina (appel a i’insurrection) dental waɗboniyaagu, yirbinde ndeenka leydi, dental waɗboniyaagu e gollondiral he pelle waɗboniyankooɓe, maalde ngam aaƴanaade laamu leydi (complot contre l’autoruté de l’ État), golle e pewje ngam telɓinde ndeenka yimɓe. Ɗee ɗoo geɗe fof o habri ɗum en, kanko Abdul Kariim Joop, ko tuugnaade he ayaawooji (wideyoo) e hitooji jeewte ngam dallinoraade ndeen takkere.

Hanki, Aaɓnde (Altine) 31 Morso Usmaan Sonko huccondirii e dowaayen ñaawooɓe Umar Maham Jallo, kono o jaɓaani jaabaade laaɓnde mum, sabu laawol ene rokkimo waasde jaabaade laaɓnde loskooɓe so hujjikinantooɓe mo tawaaka, ko ngool laawol kadi o ƴettunoo tuma nde o huccondiri e komiseer Baara Sanngare mawɗo Sureté urbain tuma nde oon jooɗodiinoo e makko ngam waɗde loskooji mum.

So en tuugniima he jaaynde Senegaalnaare Enqueteplus.com egguɓe ummoraade he TFM haala Me Baaba Joop kujjikintooɗo gollowo to ñaawirde, wonnde oon wiy: “ Ɓaawo dee ko Usmaan Sonko takkaa (tuuma) ko ko baɗe kirminel, omo waawi nanngeede he mbaydi reentaara ko ene wona duuɓi keewɗi hade makko nii ñaaweede.” Kanko awokaa o hollirii wonnde Usmaan Sonko ene waawi sokeede duuɓi 10 haa duuɓi 20, so tawaama ko o takkaa koo laatiima ngoonga.

Usmaan Sonko ko kanum woni lunndiyanke ɓurɗo lollude he nder Senegaal, kadi omo jeyaa e hollitɓe yiɗde mum en ƴamde lefol laamu Senegaal he suɓngooji payɗe arde he Colte 2024.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *