Caggal suɓngo Aamadu Bah, mantooje e kollitgol weltaare ngol leeltaani.

Caggal nde hooreejo leydi o, Makki Sal, kadi hooreejo APR e Kawtal Bennoo Bokk Yakaar, holliri suɓiima Aamadu Bah yoo tammbano kawtal BBY araaraay mum he suɓngooji 2024, sawtiooji keewɗi nanaama ummoraade he dawriyankooɓe lannda BBY ngam hollirde weltaare mum en he ngoon suɓngo walla kam hollirde pellital mum en ngam yahdude he suɓngo mawɗo leydi o.

Ene jeyaa heen meer kiiɗɗo Yoof o, Abdullaay Juuf Saar, kadi tergal e kawtal laamingal ngal , mo ngannduɗaa ko kanum adii hollirde miijo mum wonnde ene yiɗi so Makki ene suɓoo yoo suɓo ɗum, sabu ene yiɗi wonde kanndidaa gila nde yimɓe ɓee fof njamiraa yoo ndeƴƴu keɗoo haa mawɗo leydi o artira e maɓɓe konngol nde. So en tuugniima he lowre www.dakaractu.com, Abdullaay Juuf Saar wiyi, ene yahdi he suɓeede Aamadu Bah ngam ƴamgol lefol hooraagu Senegaal he 2024. O teeŋtinii heddaade makko he nehdi e njuɓɓudi lannda ka, kadi omo hesɗitina ɗowtaare makko hooreejo leydi o. “Miɗo tawti ngooɗoo suɓngo fawaango he dow Hooreejo Jaagorɗe Aamadu Bah, kadi miɗo rewraɗoon miɗo holla mo weltaare am, kadi miɗo hirjina terɗe (militaaji) e yiɗɓe nde ndarotoo ngona neɗɗo gooto caggal kanndidaa men (amen) ngam mbele ma en ndañ poolgu laaɓtungu ñalnde 25 Siilo, 2024.

Ko hono noon ne kadi, Abdul Kaeim Sal, meer mo Mbaaw kadi hooreejo ARTP, hollitii weltaare mum he suɓeede Aamadu Bah. Miɗo wonndi heen 100% (teemedere he nder teemedere) o winndi he hello makko facebook caggal nde kabaaru o yalti. “Junngo he junngo ngam poolgu kawtal men he 2024”.

Ko hono noon kadi sawtooji keewɗi nanaama ngam hollirde weltaare mum en e fodande Aamadu Bah heedde caggal mum e wallude ɗum haa daña kawgu he suɓngooji payɗi. Ene jeyaa heen Me Maalik Sal, Jaagorɗo Mammadu Saaliw Soh, Umar Yuum, Sammba njoobeen Kah, gooto heen kala hollirii pelltal mum tawtude hooreejo leydi o he suɓngo mum he, kadi fodii ma addau ballal mum eno poolgu heɓiraa.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *