LONASE : Hooreejo waalde “Kolda Debout” fiilaama gardiiɗo.

Abdurahmaan Balde lollirɗo wacoore mum “Dura” fanniyanke he kuule kubbal (droit fiscale) cosɗo waalde dawriyankoore wiyeteende “Kolda Debout” nomaama gardiiɗo LONASE (LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE).

O ɗoo suka koldaanaajo ene waɗa golle teskinɗe he ɗii duuɓi jawtuɗi, gila he wallude sosde gollorɗe, haa e balle he sahaa juuldeeji. Rewrude he waalde makko “Kolda Debout” omo daranii ɓamtaare he wuro makko ɗo o jeyaa ɗo, ene jeyaa heen ko ɓuri teskinde balla makko he sukaaɓe, gila he wallude ɗum en he golle, wallude ɗum en he kuuje janngirɗe, walla kadi wallitde ɗum en to bannge coftal ɓalli. Wiyaama kadi o walli sukaaɓe janngooɓe (elawaaɓe) heewɓe no keɓiri laabi safaara rewrude he couverture medical universelle. Golle makko he ɓiyngu leydaagu ɗe o sosi ko wayno daranaade kiwgol taariindi e daranaade ƴellitaare nguurndam moƴƴam he nder saare makko Koldaa kono kadi diiwal makko Koldaa he kuuɓal.

Gaagaa darnde Abdurahmaan Balde to bannge ɓamtaare e ƴellitaare faggudu, e nguurndam renndoyeejam, kono kadi ko o dawriyankanke pooɗaninooɗo ardaade saare Koldaa he suɓngooji diiwaanuji jawtuɗi ɗii hay sinno o heɓaani ne, yimɓe makko heewɓe naatii he nder meeri he. He yiyannde heewɓe rewindotooɓe dawrugol oon resiltaa wonaa bonɗo wonande neɗɗo mo meeɗaani jeyeede he suɓngooji.

So en tuugniima he resiltaaji diiwaanuuji 2022, waalde makko “Koldaa Debout” wonno semmbe dawrugol tataɓo he nder komin mo Koldaa, (21,38 %) ko toɓɓe ɗe ɓe ndañi caggal kawɗo o Maam Booy Jaawo, (41, 71%) e meer kiiɗɗo o Abdullaay Balde (23,09 %) mo ngannduɗaa ko kanum wonno kanndidaa lannda laamiiɗo o APR.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *