Mali, Burkina e Nijeer piɓondirii he jonngu kooninkeewu kesu ngam ndeenka leyɗeele mum en.

Leyɗeele tati hiirnaage Afrik gonɗe he les laamu kooninkooɓe, kadi jogiiɗe caɗeele ko fayti waɗboniyankooɓe Jihadiyankooɓe ɗee, woni Burkina Faaso, Mali e Niejer ciifondirii nanondiral ngal ɓe noddiri ciifondiral Liptaako-Gurma ngam sosde jonngu (alliance) ngu ɓe inniri l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ngam tammboo ndeenka e kisal leyɗeele ciifɗe nguun jonngu ɗe.

Kolonel Asimi Goytaa hooreejo leydi Mali habrii wonnde o siifii ngaal nanondiral wonndude e hooreeɓe leydi Burkina Faaso e leydi Nijeer, ngam sosde nguun jonngu (Jonngu Leyɗeele Saahal) oon dokimaa fayndaare mum ko sañde peeje ngam ndeenka leyɗeele tati ɗee e yimɓe mum en tawa ko he dow ballondiral hakkunde konuuji maɓɓe.

Nanondiral ngal ene fawii he toɓɓe sappo e jeeɗiɗi (17), tawi ene jeyaa heen wonnde leyɗeele ɗee kuniima haɓde e waɗboniyankaagu (terrorisme) he kala mbaydiiji mum e kala dente bonannde he nder wertaango leyɗeele jonngu hee ɗe. Maɓe ngollu kadi gaagaa tan faddaade, kono kadi maɓe ndawru kadi ɓe cafra kala murteende koonunkaagu (rebellion armee) walla kala baasi mo ene saaboo cargu walla peccooru he wertaago walla ndimaagu gooto he leyɗeele jeyaaɗe he nanondiral ngal.

Kala ennduɗo waɗde ko ene adda cargu walla ene itta ndimaagu e jeytaare ngootiri e leyɗeele ɗee, ene wayno dikkii ko kannje leyɗee ɗee kala, ɗuum ene waɗɗina he ngootiri heen kala e majje wallitde ngam no oon baasi riiwtiraa, haysinno ɗuum laaɓndi ko ƴettuɗe kiɓirɗe (njogitaaje) e umminde konuuji leyɗeele ɗee ngam haa jam waawa artude he nder keeri wertaango leyɗeele jonngu nguu.

Eɗen ciftina kannje leyɗeele tati ɗee kala e ɗe njeyanoo he yuɓɓo G5 Sahel, kadi CEDEAO ene happani fawde he dow majje woon he kuule, teeŋti e Nijeer, ndi CEDEAO ene sappoo nawde toon konu ngam heɓtude laamu koonunkooɓe jooɗiɓe he jappeere hannde to Ñamey ngu, ngam artirde toon laamu siwil. Wadde jibineede nguu ɗoo jonngu kesu maa ɓeydu jiiɓru e holno tooke ngonɗe he nder wertaango CEDEAO ɗee njogori sammitireede. Mbele nguu ɗoo jonngu sosaangu ene fiɓi rentude dartoo konuuji CEDEAO so ndeen waalde nde leyɗeele maɓɓe tati ɗee kala ene njeyaa he mum, fellitii wiyde ene nelda konu to Nijeer hono no waalde ndee (cedeao) gijortoo gila nde kuu o waɗi ni?

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: