Mooɓondiral Yuɓɓo Kawtal Ngenndiiji, Baaba holli kadi mbaawka he yeeso mawɓe Aduna o fof.

Baaba Baydi Maal, naalanke winndereyanke o, weltinii aduna kadi hono no o woowi waɗde ne, to New York hannde Aaɓnde 18 Silto, he nder mooɓondiral Kawtal Ngenndiiji walla mbiyen l’ONU, hono woowi nanireede he ɗemngal Farayse. Ko adii fof o tawtoraa ngal ɗo kawrital mawngal ko he mbaydi makko wonnde naalanke tacci-keeriijo, mo aduna o fof ene weltoroo gaaci mum, kono kadi ko sabu makko wonde ammbasadeer l’ONU jillotooɗo ngam hirjinde ko fayti he nanondiral Kawtal Ngenndiije ngam haɓde e yooro e ɓeydagol jeereende. He nder ndeen hiirde he tawtoreede yimɓe dowrowɓe aduna oo ɓe kala, Baaba ruttiima he jime mum ganni ngam ɓeydaade tabitinde keeriindi Afrik mo ngannduɗaa ko kanko tan woni naalanke mum tawtoranooɗo.

Baaba ƴettii toon kadi konngol o noddi adunaaru ndu fof rewrude e hooreeɓe mum tawtoraaɓe he nguu batu, ngam yoo mbaɗtu hakkillaaji mum en he boneeji gonɗi he waɗde he nder Saahal ɗi. “ Fotde duuɓi keewɗi yimɓe ɓee ene noddirami daande saahal, sabu ko he saahal ɓulnotoomi jime am e gaaci am, jooni noon miɗomi suuta ndeen daande ngam noddude aduna oo kala nde ndaratoo kartoo ɗii bonanndeeji, mette e ɓitteende gonɗe he fusde ndii leydi heewdi tiiɗalla kono labaandi.”

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *