ONU: Hooreejo Mamadi Dummbuya wiy demokaraasi tuubakooɓe he nder Afrik ko dacceende.

Hooreejo leydi Gine, kadi koonunke keɓtirɗo laamu doole, hillanii laamuuji koonunkooɓe he nder Afrik he nder haalannde makko nde o waɗi he dow tirbiin mo Yuɓɓo Kawtal Ngenndiiji, hanki Naasaande 21, Silto 2023 to New York. Caggal nde leyɗeele keewɗe Afriknaaje ngarti he juuɗe koonunkooɓe he ɗiiɗoo duuɓi. Tuggugude gila toon to leydi makko Gine Konaakiri, Mali e Burkina Faso, he ko ɓooyaani ko to Nijeer e Gabon. Aduna oo fof felii ngool keɓtirgol laamu doole he juuɗe hooreeɓe suɓaaɓe he mbaydi demokaraasi.

Kono he jiyanɗe Kolonel Dummuya: “Afrik ene lorii sabaabu nde ndee feere laamorde (modèle de gouvernance) mo min mbaawnaa he mum (ko aldaa e sagooji amen). Ko ndee feere moƴƴere ni wonande Hiirnaange (Occident) miijiɓe nde he nder yolnde mum en daartol, kono ronkaama yoo ɓennu he nder Afrik e yoo yahdu e ngonka amen. Hay haame noon, miɗo waawi wiyde sinno ko ɓasannde nangaani”

He nder ndeen haalande kanko hooreejo leydi Gine kadi mawɗo putciste (putschist) en o, o hollirii wonnde humpito makko gila 2021,” wallii am he waawde ɓetde holno o model (demokaraasi) walliri woɗɓe huwtortoode min e rusooɓe ngaluuji amen, e njilɓoora (ñaamde ko laaɓaani) duumiiɗo he nder ardiiɓe amen.”

Kolonel Mamadi Dummbuya ko kanum ardinoo jaɓtugol laamu (coup d’Etat militaire) colɗo laamu siwil ngu Alfaa Konde ñalnde 5 Silto 2021. Gila ndeen ko kanko woni gardiiɗo ko ɓe noddirnoo laamu ƴaaŋngal, ngongu he dow hoore leydi Gine.

Hooreejo leydi Gine o hollirii wonnde wona ɓamde kaɓirde heɓtoyaa laamu tan woni wonde putciste, kono he yiyannde makko ɓuri wonde putciste en, kadi tee ko kanum en ɓurii heewde kono hay gooto meeɗani felde ɗum en, ko ɓeen hodotooɓe, ene kuwtoroo moomanaagal, ene puunta yimɓe haa ngadda njilɓoora he binndi doosɗe leydi ngam mbele ene mbaawa heddaade he laamu nguurndam mum en fof.

Hoto njaggiree min no sukaaɓe ni

Hooreejo Dummbuya, holliri wonnde sukaaɓe Afrik hannde ko ɓennduɓe he tuma nde o noddi he mbayliigu he no geɗe Aduna oo dowirtee ni, njuɓɓudi (order mondial) ngaadanteeri ndii ene foti woppeede,” Afrik mo baabiraaɓe o, Afrik ɓooyɗo o, ɗuum gasi”, o teeŋtini. ” Yontii nde jojjanɗe amen tesketee, kadi min tottee palaas amen. Kono noon kadi yontii nde nde ngoppaton wiyde oɗon tinndina min -no sukaaɓe ni- nanngon min ɗo toowi, mbaason waɗde min no cukalon ni.”

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *