Kuppu Adunaaru 2030, ko Marook, Espaañ e Purtugaal ndenndata njuɓɓina.

FIFA, yuɓɓo adunaaru toppitiingo fugu koyngal hollirii pellital mum fijnoyde kawgel winndere 2030 he leyɗe tati ceertuɗe, ɗuum woni Marook, Espaañ e Purtugal. Ɗuum ari ko caggal nde Marook waɗi ɗaɓɓaande hakke lawbi joy ngam yiɗde yuɓɓinde kawgel fugu adunaaru he nder leydi mum ene salanee.

Oo ɗoo kabaaru belɗo ari ko caggal nde Marook dañi sunaare mawnde nde dillugol leydi saabinoo, haa yimɓe heewɓe mbaasi heen pittaali mum en, gure keewɗe mahateeje mum en mabbi, kadi jawɗeele keewɗi tilfii heen. Ooɗoo kabaaru mo FIFA feññini hannde 4/10/23, he batu mum to Surik (Zurich) Suisse, ene ɗaminaa maa artir weltaare he ɓerɗe Marooknaaɓe lewru caggal ndeen yerɓere leydi yooɓiinde pittaali hakke yimɓe 3000. Ene ɗaminaa kadi maa ɗuum wallu he ɓamtude faggudu leydi Rewoori-Afrik ndii, wonnoondi he caɗeele keewɗe sabaabu nde yooro e hokkere e ɓeydagol njaruuji toowngol hono no Booñ Adunaaru holliri ɗum ni he nder ciimtol mum.

Ndaartintooɓe ɓee ene cikki ɓallondiral hakkunde laamanteeri Sarifaaɓe ndi e leyɗee ɗiɗi Iberiyaaje ɗee ene jeyaa e ko newni FIFA jaɓande Marook he ngol laawol jeyeede he yuɓɓinooɓe fijo adunaru ngo. Ene teskaa kadi he oo ɗoo sahaa, wonnde leyɗeele ceertuɗe ene keewi renndude njuɓɓina fijo ngo.

Ko jiidaa e leyɗeele tati ɗee, Marook, Espaañ e Purtugaal, leyɗeele tati kadi Amerik Latin, woni Urugay, Argentina, e Paraguway maa wootiri heen fof jaɓɓo kawrital (match) gooto ngam mawninde duuɓi teemedere ko fijo adunaaru ngoo fuɗɗii waɗeede, wonnoo ko to Uruguway he 1930.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *