100 Suka heɓii seedanfaaguuji mum en caggal nde ɓe keblaa he karallaagal hito e lewlewal “son et lumière”

Senegal talents campus tottirii seedanfaagu fotde sukaaɓe teemedere ɓeɓe keblatnoo he karallaagal hito e lewlewal walla jooɓngol (Son e lumiere). Ɓeen sukaaɓe ummi ko he falnde Pikin, Sigaacoor, Kawlak e Ndakaaru. He biyɗe heblooɓe ɓee ɗum ɗoo ko ɗum taaɓal fayde fanniyankaagal he ko fayti he pinal.

Tottirgol seedanfaaguuji ngol waɗi ko hanki. He biyɗe gooto e sosɓe dungal ɓee o, Malal Almaani Talla, ɗum ko “ballal hip-hop e ko ene lomtoonoo sukaaɓe ɓee Nikaraguwaa (Nicaragua) e Méditerranée (woni ɗannule he laaɗe). So min keblii ɓee ɗoo sukaaɓe ma min ndokkuɓe fartaŋŋe dañde golle e heddaade ɗo mbele e ɓe mbaawa mahde Senegaal.” Aamadu Faal Bah, cosɗo Senegal talents campus o ene tabitina kaan haala. He biyɗe makko: “Heblo ngoo timmii gila 2022 kono ɓe cabbinoo ko heɓde seedanfaaguuji ɗi ngam ha ɓe mbaawa tottirde ɗum en. Kono yoga e heblaaɓe ɓee puɗɗiima woodde naatnaa he nder gollorɗe. Heewɓe e maɓɓe nana ngollo to RTS, woɗɓe heen kadi ƴettaama nana ɗoon ngolloo he Maison des culture urbaines (Galle pine saareeje), woɗɓe kadi nana he gollorɗe piriwe. Ko waɗde feere haaɓe ngolloo ndee ɓuri saɗtude he ko min ɓaɗata ko, kono tan min cippiraama heen no way waade fof haa ɗuum waawii laataade.”

Caggal nde heblo ngoo timmi ha ɓe keɓi karallaagal ngal, ɓe puɗɗii-ma jogaade sooynannde moƴƴere, sabu yoga e maɓɓe ndañii golle. Kono Senegal talents campus fiɓaani tan haaɗde ɗoon. Sabu ko huccanaa he 2026 ko, woni yuɓɓinde fijoojo olimpik sukaaɓe ɗi, Senegaal ma hatojin he ɓeen haralleeɓe. Ko fawaade he ndeen yiyannde waɗi nanondiral ene woodi hakkunde toppitiiɓe yuɓɓo fijooji olimpik (Joj) ɓe e galle kebloowo o. Fayndaare nde ko wallude ɓee ɗoo sukaaɓe haɓe mbaawa dañde  Seedanfaagu karallo toowɗo (Brevet de technicien supérieur-Bts) ngam haɓe mbaawa gollineede saanga Joj. Maa sukaaɓe ɓe keble mbele e ɓe keedta he bannge karallaagal ngal he nder fijooji olimpik sukaaɓe 2026 o. Ɗoo he ndeen maɓe ndañ duuɓi ɗiɗi ngam waawde hebleede haa ɓe ndaña seedanfaaguuji maɓɓe (Bts) hon Aamadu Faal Bah miijorii.

Eɗen tekoo wonnde hebletenooɓe ɓee cuɓtaa tan ko he diiwe tati walla nii mbiyen gure tappamaaje tati woni Ndakaaru, Kawlak e Sigaacoor, hayso Aamadu Faal Bah, rokkaani jaabawol deeƴngol hakkile he jey sabaabu ɗuum ne, o hollirri kam wonnde: “ Hayso tawii Ndakaaru ko kanum woni laamorngo Senegaal ne, caɗeele tawateeɗe he nder diiwe ɗee fof ene tawee he mum en. Ko ɗuum jey sabaabu wallude sukaaɓe hoɗɓe he leeɗe dow ɗee (banlieues) ngam rokkude ɗum en heblooji lobbi hono no kawlaknaaɓe e Sigaacoornaaɓe ɓee ni. Ko fawaade he ɗuum waɗi min waɗde heblooji waktuuji 500 to Kawlak e Sigaacoor ko fayti e hito, 1000 waktu ɗoo he Ndakaaru. Ɓe keɓii kadi heblo he ko fayti lewlewal (lumière).” Senegal talents campus heɓii kaayitaaji mum goodal gila 2021.

Heewɓe tawtoraama tottirgol seedanfaaguuji ngol, ko wayno nelaaɓe Direction des arts, le Goethe Institut, le 3Fpt, e jaagongal kalfinaangal heblo e karallaagal, e woɗɓe gollidoobe e Santar o. Aamadu Faal Bah, cosɗe Senegal talents campus o, o eerima yuɓɓo halfinaango ƴellitgol pine saarenkeeje ngo (Fonds de développement des cultures urbaines) .yoo sow miliyoŋaaji 21 ɗi fawnoo he taabal ngam wallitde ɓe ɗi. Goethe institut kanum waɗii 75 miliyonŋ ngam duusde eɓɓo ngoo.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *