Liberia: Hol no nguyaa haɗiri Weah dañde happu ɗiɗaɓo.

George Weah, sikke alaa, ko kanum wonno pettoowo fuku Afriknaajo ɓurɗo lollude kadi meeɗɗo dañde Fuku kaŋŋe (Ballon d’or). He nder duuɓi 18 ɗi o wonnoo pettoowo o fettii he kippuuji Orop ɓurɗi mawnude, ko wayno Paris St Germain, AC Milan, Chelsea e Manchester City. Ɗuum waɗiino George Weah wonde Liberiyaanaajo ɓurɗo lollude caggal leydi e yiɗeede he nder leydi mum. Poolgu makko he suɓngooji hooraagu leydi Liberiyaa woniino tiitoonde kala jaaynde he nder adunaaru he.

Ndeen ɓayre e oon sikse addaanino Liberiyaanaaɓe jogaade ɗamaamuya mawɗo maa laamu makko addu mbayliigu he ndii leydi hiirnaange Afrik, ndi daartol mum ko ɓuri heen heewde ko sannju, caɗeele e fitinaaji muusɗi jibinɗi baasal pittaali e caɗeele nguurndam, kono kadi nguyaa (corruption) mo nanndo mum alaa ɗo woni.

Ñalnde 22 Silto (Janvier) 2018 nde George Weah naati Samuel K. Doe Sport Complex (Dingiral Coftal Ɓalli) o tawi ko dingiral keewngal, rewɓe e worɓe mawɓe e sukaaɓe, njaɓɓoriimo gulaali e luukaali mbelwelto, hono heddinooɓe he galleeji mum en ene kucciti he ayaawooji kabrirɗe walla ɓiyɓe Liberia-naaɓe wonɓe caggal leydi, gooto fof ɓernde mum ene heewi ɗamaamuya wonnde maa laamu makko addu mbayliigu ngu ene weltinaɓe hono no kariyeer makko fuku rokkirnooɓe mbelemma e faarnaare ni.

Sikke alaa, Weah ene anndi caɗeele ɗe Liberiyaa dañi he aduna ɗee kala yumma mum en ko nguyaa (corruption), ko kanum woni yumma mum kala ñawuuji renndo maɓɓe.

Ñalnde piilngal makko, nde o ɓami konngol, George Weah wiy: “ Miɗo goongɗini, laawol ɓurngol moƴƴude ngol ene walla miskineeɓe ɓee kadi usta ɓurondiral hakkunde waasɓe e dañɓe ɓee, ko waɗde feere fof haa ngaluuji leydi ndii fof mbaasa yantoyde he nder jiifaaji (jeybaaji) ardiiɓe laamu ngu ɓe.”

Sikke alaa, kaan haala weliino he ɓerɗe kadi deeñiino he noppi kala ɓiyɗo Liberiyaanaajo, ɗal boom hay gollooɓe he faggudu he nder adunaaru jogiiɓe jikke so nuunɗal e peewal artii he nder Liberiyaa, maa ngaddu jawɗeele mum ngolloo he ɓamtaare faggudu leydi ndi.

George Weah ɓeydi heen wonnde: “ Miɗo goongɗini kadi manndaa e hoolaare nde mawnde nde Libeiyaanaaɓe ndokki mi ndee, ko manndaa yo mi momtu nguyaa haa laaɓa he leydi he.” O wiy yimɓe arnooɓe nanngannde mo ɓe ko ɓuri heewde e mum en ko wuurnooɓe golwole muusɗe 1990-2000 caabiide maayde hakke 250,000 neɗɗo, tawii duñcatnoo ɗum tan ko nguyaaji.

Duuɓi jeegom tan caggal nduu henndu ɗamaamuya moƴƴo ndu gargol Weah wuttunoo he nder Liberiyaa, daarii, lomtinii jikke-bonɗo e ɗamtinaare, ha wɗtii onn ɓiyɗo Liberiyaanaajo ɓurnooɗo ɓayde e lollude e kala ko leydi ndii meeɗno jibinde, wontude ɓurɗo huteede e añteede haa o waasi he suɓngooji tawa foolimo ko mo o foolnoo tan duuɓi jeegom caggal.

He yontere yawtunde ndee, George Weah,jahroowo he duuɓi 57 , qirliima wonnde o foolaama he suɓngooji hooragu Liberiyaa caggal suɓngooji dawal ɗimmal baɗɗi ñalnde 14 Jolal 2023, ɗi o fooɗondiratnoo e Cukko hooreejo kiiɗɗo o Josepeh (Yuusuf) Boakai (Buwakey) 78.

Sabaabuuji keewɗi ene kaɗi Liberiyaanaaɓe hesɗitande George Weah hoolaare e hokkude ɗum happu ɗiɗamo, ene jeyaa heen waasdemo sosde ñaawirdu ngam loska kadi ñaawa waɗnooɓe bonanndeeji he nder hareeji (geer siwil) ɗi, caragol dorog haa wonti rafi he nder leydi he, kono ko ɓuri mawnude e teeŋtude koo ko nguyaa ka. Eɗen teskoo ko kaan saabi seppooji ɓurɗi mawnude e yaajde he nder leydi he, meeɗɗi yiyeede ɗoon gila nde leydi ndii yalti he hareeji maɓɓe ɗii he 2003.

Hayso George Weah ardunoo ko ɗoofde nguyaa he nder Liberiyaa e addude potal hakkunde miskineeɓe e alɗuɓe ne, laamu makko ɓuri teskoreede e lollirde ko huuñɗeende e nguyaa ka alaa nanndo. Salaade feññinde ngalu mum tuugude he Weah haa e dowrowɓe laamu ngu, hakke miyaaruuji 15 e feccere he kaalis mo moƴƴaani taweede he nder kaalis leydi ndii, waɗooɓe bonannde so njaggaama mbaalataa he kasoo ni njaltinee, ko wayno Charles Sirleaf ɓiy hooreejo leydi kiiɗɗo o Ellen Johnson Sirleaf, jaggiranooɗo sabu sabotaas faggudu e nguyaa, kono caggal ɗuum woppa, kono kadi waɗtude heen warde loskooɓe dowrowroɓe Liberia Revnue Authrity (yuɓɓo halfinaango njeeñcudi) ko wayno Albert Peters, Gifty Lama, posnaaɓe mbaraa, walla Emmanuel Nyeswa gonnoɗoo hooreejo Liberia Auditing Agency (Yuɓɓo horoowo ngalu) e George Fahnboto, kanum en fof tawaa ko ene maayi, oya he damal galle mum, goɗɗo o he nder werlaa mum, gooto heen kala taawa ko ene dañi helannde he hoore.

Yimɓe Liberia sabbinooɓe he George Weah wonde daɗndoowo, caggal duuɓi keewɗi fitinaaji e firtaare, keɓi he makko ko nimsa e haamtaare.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *