Aamadu Tammbaa Joop wirniima ɗalɗii Fuuta e yeeweende, Leele wontii baayeejo.

Aamadu Tammbaa Joop, gooto e sakkiitiiɓe yimooɓe Leelee ruttiima he jooma mum ñalnde Mawnde (Aljumaa) 1 Bowte, o wirnaa ko wuro maɓɓe Njorol he nder diiwal Baraknaa leydi Muritani.

Aamadu Tammbaa ko jimoowo kadi koɗoowo, jimatnooɗo jimɗi ganni Fuutankooɓe, o ɓurnoo lollirde noon ko jimɗi makko Leele, nde tawnoo ko kanko woni jimmowo Leele dowluɗo cakkitiiɗo wuurde he dow leydi so wonaa sukaaɓe woɗɓe ngari ndonti.

Leele ko jimɗi kaalooji giɗli, sehilaagal e ñalaaɗe belɗe. Leele ko jaarooje, jarfoojeje e jaraale gure Fuuta e yontaaɓe mum en. Ene wiyee iwdi ngolɗoo ciirol njimri jiggaa ko he ciiri jime Arabeeɓe biyeteengol Sooraaw tawi addi ɗum he nder Fuuta ko gooto e Sarifaaɓe Ciloñ biyeteeɗo Siidi Mammadu Sarif.

Sooraaw he mbaydi mum ngaadanteeri, ɗuum woni he ɗemngal Arab, ene anndanoo he nder Fuuta sabu almuuɗɓe ene njanngatnoo jime Imrul qays, gooto he yimiyankooɓe jaahiliyya, kono ko Siidi Mammadu Sarif mo galle duballeeje Ciloñ Salndu Fuuta, fenti leele he ɗemngal Pulaar. Caggal ɗuum lollini ɗum ko naalankooɓe ko wayno Sammba Joop jeyaaɗo to Ganno diiwal Maatam, he falnde Kanel, lollirnooɗo Sammba Joop Leele walla“Mawɗo Naalankooɓe”, Aamadu Koli Sal walla ko wayno Waali Sek en.

Leele ko jimɗi dillinatnooɗi ɓerɗe ɓiyɓe Fuutankooɓe, jibinatnooɗi kiram he ɓerɗe sagaataaɓe, addana mo woni kala e mum en yiɗde waɗde ñalaande. Ko he pijirlooji Leele ɓiyɓe Fuutankooɓe worɓe mbaɗti ñaantaade piya rommbaluuji, taggaaji mum en e paɗe mum en deymaat ene ñaañaa he nder boli Ndakaaru haa njetto Aren Medun Kulle he nder leegal Faas, ɓe kawra toon e rewɓe Fulɓe Fuutankooɓe, ɓiyɓe inne anndee en kono kadi, hono no maɓɓe ni, tawa ene ñaantii, ene moori, en caccii, ene cuɗii noppi, daaɗe e juuɗe haa keewi kaŋŋe e kaalis daneejo e ñaaƴe dime. Ene wiyee ko Leele nattini sagataaɓe Fuutankooɓe wonde “Hammdi Kanndiiji en”, he nder Ndakaaru.

Haysinno Aamadu Tammbaa Joop hawri ko he ciltirɗe Leele ne, o suutirii araaray mum he daande makko welnde, kadi sikke alaa o ɗaldii yontaaji garooji leppi piilaaɗi, gila e hitooji haa e ayaawooji, ɗi eɗen ɗaminii maa wood e sukaaɓe nalankooɓe moɗi ngaddani ruttanaade Leele, ƴettita araaray mum. Nde tawnoo Leele ene jeyaa e ganni Fuutankooɓe, kadi ene jogii jukkere mawnde he nder deftere daartol pinal Fuutankooɓe.

Yoo Gene jaɓɓoromo yurmeende hoɗnamo ɗo mbellema huuɓataa.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *