Gine Bisaaw, Embalo yanndinii suudu sarɗiiji caggal nde koonunkooɓe njiɗi liɓde laamu makko.

Hooreejo leydi Gine Bisaaw, Umar Sisako Embalo siifii dekkere ngam firtude suudu sarɗiiji ndu caggal nde soldateeɓe etii liɓde laamu makko tawi omo wonno to Dubay ngam hawritoyde he batu ko yowitii he kiwaal taariindi (COP28). O wiy ma dat ƴette ngam noddude suɓngooji sarɗiyankooɓe he tuma kala nde ɗum waawi aaɓnaade, tuugnaade he doosɗe leydi ndi.

Fitinaaji umminooma toon hakkunde huunde e koonunkooɓe ɓee (Garde national) e reenooɓe laamɗo o ɓee, he ñalnde Naasaande yawtunde ndee haa yimɓe ɗiɗo mbaasi heen pittaali mum en (maayi).

Ñalnde Aaɓnde (Altine), o wiy “won maalde woni hakkunde garde nasonaal en ɓee e huunde e yimɓe wonɓe he nder laamu leydi nguu ɓe”. Ɗuum noon firti he biyɗe Embal ko wonnde “ laamu nguu nattii waawde gollaade no haanirta ni.”

Soldateeɓe jeyaaɓe he diɗɗal garde nasonal en njaniino he galle polis ñalnde Naasaande ngam yaltinde toon jaagorɗo kalfinaaɗo ngalu, Suleymaani Seydi e Antoño Monteyro jagganooɓe toon ngam haa njaaboo laaɓnde loskooɓe he ko yowitii he miliyoŋaaji sappo dolaar ($ 10 million) jaltinanooɗi he nder booñ laamu ngu ko aldaa e hujja.

Deeƴre artii toon gila Mawnde (Aljumaa) caggal nde konunkooɓe ɓee kabri wonnde njaggii mawɗo gardeeɓe o, Kolonel Victor Tchongo. Jaagorɓe ɗiɗi ɓe ne nangaama, nduttinaama he juuɗe laamu.

He nder dekkere mo Hooreejo Mbalo siifi ñalnde Aaɓnde o, omo ñiŋa heen garde nasonal en ɓe sabu daraade ene mbiya ene paddoo losko waɗeede huccude he yimɓe dowrowɓe laamu ngu.

Embalo felii kadi sarɗiyankooɓe ɓe, ɓe o wiy njeewtii to batirdu too ko fayti he miloyoŋaaji jaltinaaɗi tawi wonaa he dow laawol ɗi, kono ɓeen cuɓii ko hillande yimɓe laamu tuumaaɓe ɓe, etee ne de, ɓe potnoo ko haɓeede ngam yoo laawol rewe. Nde tawno fotde maɓɓe ko hanndaade laamu ngu e yuurnitaade golle mum mbele ene rewnee he dow laawol.

Eɗen ciftina tan he suɓngooji sarɗiyankooɓe yawtungo ngo, ko lunndiyankooɓe renndunooɓe he PAIGC ngardii. Ko ɗuum rokkiɓe jogaade jaagorɗe he nder laamu he. Kono hono no njiyru ɗen ni, liggondiral hakkunde ɓeen jaagorɓe e hooreejo leydi o wonaa ko weli, wonaa kadi ko weeɓi.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *