Vatican:Pape Francis Jaɓii yoo Seernaɓe ɓee nduwano debbati-gorkati en kono wonaa yoɓe kum dewle hakkunde nannduɓe njongoram.

Pape Francis hooreejo Eglis Katolik jaɓii woppude seernaaɓe (prêtres) nduwanoo debbati-gorkati en resondirɓe. Watikaa habrii nguun mbayliigu kesu ñalnde Aaɓnde. Ko ɗum mbayliigu teskinngu he kuule maɓɓe, tawi fayndaare mum ko udditde damuɗe eglis haa ɓeydoo yaajde mbele ene mbura waawde jaɓɓaade mo woni kala, tawi ɓe mbaylaani haɗde maɓɓe he dewngal hakkunde jiiduɓe njogoram (mariage de même sexe).

Hayso tawii won jaɓɓiiɓe nguun mbayliigu wonnde ko taaɓal ngam ittude joñre e ɓurondiral (discrimination) he nder eglis katolik ne, pelle haɓantooɓe LGBTQ+ ɓee ene njeertina wonnde ndeeɗoo ñaawore hesere hollirta tan ko haajooni he jiyanɗe eglis dewgal hakkunde jiyduɓe njogoram ko huunde jaasnde walle mbiyen ko les dewgal hakkunde seertuɓe njongoram (dewbo e gorko).

Kaayitol iwrungol to njuɓɓudi Vatican halfinaandi sariyaaji (doctorine) ene laɓɓitina ɓataake mo Francis winndunoo fayde he kardinaal en ɗiɗo peeñinaanooɗo he lewru Yarkomaa. He ngool jaabowol, Francis ɓaarniino wonnde, ngool duwanogol ene waawi waɗeede he wona ngonka so tawii duwaade ndee faaydetaake e seremelleeji kumgol dewgal.

Kaayitol kesol ngol ene reftoo kadi ene laɓɓitina wonnde, dewgal, he kuule eglis katolik, ko piɓondiral aadi hakkunde gorko e dewbo tan, ngam renndude kaaɗdi nguurndam mum en. Ngol teeŋtinii kadi wonnde oon duwaaw foti haɓɓondireede e hay juulde (celebration) wootere katolik en, kadi fotaani waɗeede he tuma nde joom mum en ngoni e waɗde kumal lawakiyeewal (mariage civil). Kono kadi duwagol ngol fotaani waɗdeede he seremelleeji gaadoraaɗi he dewgal walla ɓoornule e maale ɗe ɓe kuwtortoo he kumgol dewgal.

So en teskiima wadde, alaa mbyliigu kesu jolti he yiyannde eglis katolik he ko toɗɗii dewgal, ɗuum woni: “Ko piɓondral aadi hakkunde dewbo e gorko resondirde kaaɗdi nguurndam en.”

Kaayitol ngol wiy ko ñaagagol duwaaw ummoraade he resondirɓe tawi ko jiyduɓe njogoram wonaa ko foti riiwteede e saleede. Kaayitol ngol ene rokkira firo yaajngo tuugnaade he binndi (alliyankooji), ngam hollirde wonnde yimɓe yiɗɓe ɓaditaade Alla e daɓɓude giɗgol e yurmeende makko, potaani wiyeede ko maa ngona yimɓe timmuɓe (laaɓal) nde mbaawa heɓde ɗum.

“ Wonaani hay fayndaare wootere dagnude hayhuunde, kono ko ngam udditde nguurndam oon tigi fayde he Alla, ñaagaademo ballal makko ngam haa nguurndam mum wona moƴƴam peewɗam, kadi e toraade wonki seniiki kii (saint spirit) mbele maa jikkuuji moƴƴi Gospel ɗii mbaaw wuureede he dow fiɓnde sellunde.”

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *