Mawningol teemadannde jibineede Seek Anta Joop, maa falnde kemitiyeewal uddite he UCAD ko ɓooyataa.

Sortir des sentiers battu”, (ene waawi firireede ferde laawol kesol, yaltude he goowaaɗi, nde tawnoo fof noddi tan ko addude jaɓɓal kesel): Ngam hiñde golle Seek Anta Joop. Ko ɗuum wonno tiitoonde yeewtere gooɓe jiile nde Galle Mooftirɗo-ganni Theodore Monod mo Ŋeeñal Afriknaawal (Musée Théodore Monod d’art africain) yuɓɓinno hanki ngam mawninde duuɓi teemedere ko ganndo Senegaalnaajo o jibananoo. Seek Anta Joop ko ganndo mo jiyanɗe mum ene mbattini sanne he nder miijooji Afriknaaji kanum e adunaaru ndu kala.

Kono he yiyannde Duɗal jaaɓihaaɗtirde innitiraangal mo ngal (ucad) e IFAN, ngal ɗoo kawtal diwii tan mawninde oon gorko mo ndonateeri mum ganndal e miijooji woppi diidol ngol momtotaako he duɗe ganndal Afriknaaje, kono kadi ko ɗum fartaŋŋe ngam wuurtinde e huccinde miijooji luggiɗiniɗi he nder jookdu Afrik nduu kala.

Annduɓe heewɓe Senegaalnaaɓe e Afriknaaɓe tawtoraama ngaal kawtal, kadi eeriima he ruttanaade yoga he jiyanɗe makko, teeŋti he ko wayno mahde Dowlaaji Dentuɗi Afrik, ngam mbele maa Afrik waaw renndinde doole mum, gila e faggude haa e ndeenka e kisal, kono kadi mbele maa waaw jogaade konngol e kuccam leyɗeele aduna o. He biyɗe M. Fall, ngam Afrik waawa yettaade ɗoon noon, ko alaa e sago maa njogoɗen feere woɗnde jannginirde gannde toowɗe. Ko ɗuum saabi alaa e sago ko maa puɗɗoɗen wiɗto ɓamtaare gila e cukaaku, jannginen he ɗemɗe men ngenndiyankooje, ngam mbele eɗen mbaawa heblude sukaaɓe men, ndokken ɓe njogitaari ganndal, sabu ko ganndal tan waawi yaltinde en he ngonka ka ngonɗen ka.

Nde konngol arti he Dr Jaalo Joop, gooto e terɗe jeyanooɓe e sosɓe lannda RND wonndude e Seek Anta Joop he 1976, o artii he siftinde wonnde Seek Anta ko ganndo jahrunooɗo he fannuuji keewɗi ceertuɗi. O waɗi nguurndam makko fof ko he wiɗtude e miijaade e ƴellitde daartol Afriknaawol goongɗungol, he ngootaagu pinal ɓaleeri Afrik. Kono kadi e jiyanɗe makko kese pennuɗe jiyanɗe daartol Afrik keewɗe ɗe ngoongɗaani tawi fawii ko he ngañamleñaagu. Kanko Jaalo Joop, o haamtiima ko laamu Senegaal daraaki sarde gannde e miijooji Seek Anta mbele yontaaji Afriknaaɓe lesɗii ene mbaawa heɓde ɗum naftoro. E biyɗe makko ko ɗum “kirim” tooñannge fawaange he dow Afrik fof.

Porofesoor Jaraaf Sek, gummoriiɗo to Jaagorngal kalfinaangal Jaŋde toownde, Wiɗto e tafam-kesaagu hollirii wonnde maa falnde kemitiyeewal uddite ɗoon ko ɓooyata.

Kawte mawningol teemedannde jibineede Seek Anta Joop, fuɗɗiimo to UCAD e IFAN gila 21 maa yah 29 Bowte. Maa jeewte keewɗe mbaɗe heen, tawi ummini ɗum en ko Duɗal Jaaɓihaaɗtirde Seek Anta Joop e Ifan.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *