Aysaa Tammbaa, jommbaajo Saajo Maane

Nate jommbaajo Saajo Maane cariima hannde he nder layti-renndo. caggal nde kabaaru yalti wonnde Maane ene naata dewgal he maayirɗe biir he. Cuddungu nguu waɗaa ko to Keur Masaar, gootal he leeɗe Ndakaaru lamarngo leydi Senegaal.

Hayso tawii fuguyanke Senegaalnaajo o, koko suuɗnoo ƴamal mum, sabu makko wonde neɗɗo mo yiɗaa renndinnde nguurndam makko keeriɗam e nguurndam makko golleyeejam ne, yannge ngee ronkii suɗaade sabu jooma en kabaruuji layti-renndo tinde ɗum, ɓanngini ɗum he mder layi-renndo.

Hayso tawi ko heewi suwaa anndeede he jommbaajo fugiyanke Senegaalnaajo o, yaltii kam wonnde innde makko ko Aysaa Tammbaa.

Eɗen teskoo wonnde Saajo Maane, he ooɗoo sahaa woni ko he heblanaade Kawgel kuppu leyɗeele Afrik jogorɗo waɗde leydi Kodduwaar he nder lewru ndu ngonɗen ndu.

Pulaaronline e Binndi Pulaar ene nduwanooɓe yoo Allag waɗanɓe barke he dewngal maɓɓe, jippinaa heen ɓesngu barkinngu!

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *