Kuppu Afrik mo Ngenndiiji (CAN 2023) fuɗɗiima hannde to Koddiwaar, he nder welnere.

Leyɗeele Afrik fof hannde beeli mum en nana njoowii he Koddiwaar, teeŋti noon e yiɗɓe fugu pettel. Ko hannde Hoore-biir 13 Siilo Kawtrital fugu pettel ɓurngel mawnude he nder jookdu he, woni Kuppu Afrik mo ngenndiiji (CAN 2023) fuɗɗi toon, caggal nde dirtinaa he tuma nde fotnoo waɗeede ndee, sabaabu nde toɓooji.

He ngal kawrital joogduyeewal, maa leyɗeele 24 Afriknaaje njeye he fooɗondirteeɓe ƴettude oo kuppu Afriknaajo dowrowo.

No kawgel ngel yahrata.

Saareeje (Cahe/ngalluuje) joy he nder leydi ndi cuɓaama ngam jaɓɓaade fijooji ngel kawgel, tawa ko he nder dingire jeegom fijooji ɗii pettetee. Kawgel ngel ene feccoo he daawe ɗiɗi, gadanal ngal wonata ko tanndalle jeegom (poule), tawa wootere heen fof ko leyɗeele nay pettitta, ɗiɗi gardiiɗi he toɓɓe ɗee ɓenna he daawal goɗngal, heddiiɓe ɓee njooɗoo. Kono he nder leyɗeele 12 ɓurɗi famɗude toɓɓe ɗii, ene ƴettee heen kadi leyɗeele nay arɓe tataɓel tawi kanum en ɓuri toowde toɓɓe njanta e yawtuɓe ɓee. So en paami he daawal gadanal ngal ko kippuji (diɗɗe) jeetata njooɗo too, sappo e jeegoom ɓenna fayde he dawaal ɗiɗimal ngal. He ngaal daawal fuɗɗortoo ko leyɗeele ɗiɗi-ɗiɗiije pettitida kala haawaaɓe koota, woni jeetaɓal gasnirde (8em de finale). Leyɗeele jeetati keddiiɗe ɗee, kanum en ne peccee kadi he tanndalle ɗiɗi (grope) tanndalde A e tanndalde B, kawroya he nayaɓal gasnirde, haa nde heddii kippuuji ɗiɗi ɓurɗi heewde toɓɓe kawritoya to gasnirde kala poolɗo nawa kuppu o, jogoo ɗum duuɓe ɗiɗi, wona ko kanum woni sampiyoŋ Afrik.

Alaa Ngalu kono ene waɗi faaro e daraja.

Fijooji coftal ɓalli hakkunde leyɗeele, hayso tawii won ngaluujo keewɗe waɗatee heen ne, fayndaare ndee wonaa ngalu dañateeɗo heen o. Nde tawnoo hayso leydi hawii nawii kuppu o ko ndi heɓata koo e ndi waawaawi deppisaade ko ɓuri ɗum ɗo woɗɗi. Kono fayndaare ndee ko mahde beldal, e jokkondiral hakkunde ngenndiiji. Foti ko ɗum kuppu winndere (adunaaru), kuppu jookdiijo walla nii ko wayno fijooji Olimpik, taweede heen ene rokka leydi ndii faaro jeyeede he kawtal ngenndiiji, kono kadi ene waawi ɓeydande ɗum ɓayre he lollude innde teeŋti so tawii leydi ndii ene jogii atlet en waawɓe, walla dañii fartaŋŋe hawde walla haysinno ko woɗoyde he nder kawgel ko ngel waawi wonde fof. Hono ɗum woniri faaro he leydi ndii, ko noon ne ɗum woniri faaro he fijiyankooɓe ɓee, foti ko fettiyankooɓe fuku walla faannu goɗɗo coftal ɓalli. Nde tawnoo ko ardii fof dañde artira galle baaba ene weli, teeŋti noon he yahde he kawgel hakkunde leyɗeele keɓaa kawgu ngartiraa he ngenndi ma. Ɗuum ko laawol fayde he naatde he daartol, kono kadi maa rokku oon tigi innde nanaande e lolleende. Sikke alaa, ɗuum ene waawi kadi rokkude fijiyanke o ballal sponsoor en, walla oon tigi noddee to kippuuji mawɗi, tawa ko joɓooji kaalisaaji keewɗi.

Hayso wonaa ngalu noon ne, ittataa won ko heɓatee heen. Kawɗo kuppu Afrik mo Ngenndiiji ene rokke 7 miliyoŋ dolaar (ɗuum ko milyaaruuji 4 pawɗi maa won teemedde ɗiɗi miliyoŋ) mo o hawri e pottital gasirde o (finalist) ene heɓe kanum miliyoŋaaji 4 dolaar. Kippuuji ɗiɗi dewɗi heen ɗii, gadano o ene heɓa miliyoŋaaji ɗiɗi e feccere (2,5 millions de dollars), goɗɗo o kanum rokkee 1,3 miliyoŋ dolaar.

Holi Yaakoranaaɓe Poolgu?

Sikke alaa, kala jahɗo yiyloyii ko poolgu nawi ɗum, kono won yaakoraaɓe sabu golle mum en e mbaawka fettooɓe mum en. Ene jeyaa ɓeen kippu leydi Marok, sabu golle tiiɗɗe e mbaawka ka ɓe kolliri he kuppu adunaaru jawtuɗo o, ko kamɓe ngari nayaɓel he nder kawgel he, ɗoon ɗo kippuuji Afrik fof caamii law; so yawtii ko kippu Senegaal nawɓe kuppu o he kawgel cakkitiingel ngel, ndeke noon jogiiɓe kuppu kadi jogiiɓe fittooɓe waawɓe ŋanaa; refti heen ko Koddiwaar jaɓɓiiɓe fijo kawgel ngel ɓee. Waasata waɗde bettere noon, hono heewi wayde kala laawol ni. Kono, kala baawɗo hawde ne, ko Afrik tan hawi.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *