Siyaara Umariyyanaaɓe, Marok neldii Sate mawɗo.

Sate jiytiniiɗo ummoraade laamanteeri Marok tawtoraama Siyaara Umariyyanaaɓe hannde Dewo-hoorebiir to Ndakaaru, lamorngo leydi Senegaal. Ɗuum laatiima yeru moƴƴo jotondiral diinayeewal hakkunde leydi Marok e Senegaal teeŋti hakkunde laamanteeri Sarifaaɓe ndii e laabi Suufiyankeeji Senegaalnaaɓe.

Kawral ngal waɗaa ko he teddungal hooreejo leydi Senegaal, Toowa teddungal, Hooreejo leydi Senegaal Makki Sal e laamɗo laamanteeri Sarifaaɓe o, Muhammad VI (6). Kawral hannde ngal wonno uddirngal golle oon Siyaara Umariyanaaɓe puɗɗiiɗo gila ñalnde Hoore-biir, 27 Siilo, juɓɓinteeɗo hitaande kala to Jumaa Seyku Umar al-Futiyyu Taal to Ndakaaru, ngam siftorde Ceerno Saydu Nuuru Taal e Ceerno Muntagaa Taal. Toowa nganndal en ɗiɗo, dowrowɓe he laawol Tijjaaniya, kadi wonnooɓe jaale diina mawɗe he nder leydi Senegaal, ɗal boom he nder Afrik kala.

Ngaal kawrital waɗi ko he tawtoreede ujunnaaje litinɗe juulɓe, almuuɗɓe, yiɗɓe, sehilaaɓe e ɓesnguuji Sayku Umar al-Fuutiyyu, mawɓe diina’en heewɓe, kadi woɗɓe arɓe lomtaade renndooji goɗɗi, ene jeyaa heen sate Maroknaaɓe.

Sate Maroknaaɓe oo, jaɓɓii ɗum ko Ceerno Madaani Kaliifa galle Ceerno Muntagaa kadi hooreejo RABITH (Fedde Annduɓe Senegaal). Ene jeyaa heen terɗe waalde dowrowre annduɓe (conseil supérieur des oulémas) e gardinaaɗo duɗal Muhammed VI, ngam keblugol almameeɓe e nehooɓe piɗtaali, yanti e ammbaasadoor Marok he nder leydi Senegaal, Hasan Nasiri.

Kawtal ngal udditiraa ko dursitaagol Qur’aan, ene tawtoranoo ɗum kadi jaagorɗe leydi Senegaal keewɗe, e hoohowɓe laamu ngu. Ƴetti konngol he innde sate Marok ɗee, ko Abdelsalaam Lasaar, tergal he waalde dowrowre annduɓe Marok (conseil supérieur des ouléma) kadi gardiiɗo Duɗal Momammed VI, ngam heblude almameeɓe e nehooɓe piɗtaali. O siftinii jotondiral alliyankeewal gonnongal hakkunde seernaaɓe ɗiɗo ɓe (Ceerno Saydu e Ceerno) e laaminooɓe Marok ɓe, woni Mohammed V e Hassan II. O rokirii heen yeru mo ene teeŋtina ngaal jotondiral tiiɗngal, woni Ceerno Saydu yahdunoode seernaaɓe heewɓe Fuutankooɓe e ɓesngu Sayku Umar, ngam juuroyaade Mohammed V haa Madagaskaar tuma nde mooli toon, e njillu oon waɗi to Senegaal he 1959.

Ene jeyaa kadi e maale ɗe ene tabitina jotondiral ɓooyngal kadi duumingal hakkunde ɓesngu Sarifaaɓe laamiiɓe Marok nguu e ɓesngu galle Sayku Umar, jonɗe keewɗe hakkunde Ceerno Muntagaa e laamɗo Marok Hasan II e Laamiiɗo Julɓe, laamɗo Marok Mohammed VI, foti ko he kawrite diinayankooje ɓaɗɗe to Marok walla ko Senegaal. Kanko Abdesalaam Lasaar, o hollirii wonnde jotondiral ngal ene ɓeydi yaha moƴƴude.

Kanko hooreejo sate Marok o, o mantii darnde faayodinnde nde mawɓe laabi Sufiyankooɓe ndarii he nder renndooji mum en ngam nehde yimɓe ɓee e wallude no jam e deeƴre duumorii he nder renndooji ɗi.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *