Free Senegaal wiy maa Pulaar waɗtu taweede he jaaɓɓorɗe telefonaaji mum.

He nder njillu mum to Daara Jolof, Hooreejo (Directeur Général) Free Senegaal habrii wonnde maa ɗemngal Pulaar waɗtu taweede he jaɓɓorɗe telofonaaji maɓɓe cinndon. O haali ɗum ko he joɗnde nde o waddunoo e Fedde wiyeteende Pottital Jolof. He ndeen joɗnde Fedde ndee e Operatoor telefonaaji en ɓee nanondirii e naatnude ɗemngal Pulaar he kala nootorɗe e kuwtorɗe Free Senegaal.

He biyɗe Hooreejo Free Senegaal, Mammadu Mbennge, ɓooyataa maa kiliyaan o dañ fartaŋŋe waawde suɓaade ɗemngal Pulaar so o noddi, kono kadi omo waawi haaldude e telebasiyitooɗo (teleconseillers) he ɗemngal Pulaar.

Buubu Siree Bah, hooreejo fedde “Yoo Wuur Pulaar”, jaɓɓiima ngal ɗoo pellital, o wiy he nder dowri ndii Fulɓe heewɓe nana heen nanataa Jolfe, so njogiima haajuuji he operatoor en telefonaaji woɗɓe wonɓe he Senegaal ɓe, ɓe mbaawaa nanondirde e mum en. Kanko Buubu Siree, o hollirii wonnde ɓaawo dee ko Free tan jaɓi safrude ngoƴaaji amen, so min ummiima he ndee ɗoo joɗnde ma min ñaago Haal-Pulaar en ɗo ngoni, gila he nder leydi hee haa caggal leydi, yoo cood Piisuuji (Puces) Free ngam newna nanondiral hakkunde mum en e yeeyooɓe ɗum en.”

He nder joɗnde hakkunde operatoor Free e pelle Haal-Pulaar en ɗee, ɓe njeewtidii he no Free waawata ɓeydirde jaajgol mum he nder nokkuuji jeerei ɗi. “ Ma min ɓeydu darnude anteenaaji he nder Jolof e Fuuta ngam haa yimɓe ɗiin nokkuuji mbaaw dañde resoo 4G wonndude e jokkorde (connexion) internet jaawɗo”, Hooreejo Free oo fodi.

Mammadu Mbennge fodii kadi maa ɓe mbaɗ feere mbele e ɓe uddita bitikaaji jonɗi he nokkuuji keewɗi tawa ene mbaawa jaɓɓaade kiliyaneeɓe maɓɓe Haal-Pulaar en.

Kono Free haaɗaani ɗoon tan, Mammadu Mbennge wiy maa kompañi telefon o duusondir e Fulɓe aynaaɓe, jooma en jawɗee gila e Jolof haa Fuuta mbele ene mbaawa hisnude jawɗeele mum en. “Ma min mballondir e gollidiiɓe amen mbele e min mballa he haɓaade nguykaaji jawɗeele, min mbaɗa piisuuji he nder ɓalli jawdi he tawa kala ɗo woni jooma mum ene waawi ɗum anndude.”

Hooreejo Free o siftinii kadi faayiida huwtoraade kaalis elektoronik “Free Monnaie” ngam ɓeydaade newnude jeeyondiral ngal. “E min nganndi Haal-Pulaar en ene keewi caggal leydi, maa Free Senegaal rokku ɓesnguuji e banndiraaɓe ɓeen ɗanniyankooɓe, fartaŋŋe waawde huwtoraade kaalis elektoronik “Free Money” ngam mbaawa soodde kala ko katojini tawa alaa hay caɗeele goote.

He Seeɗto (Avril) 2018, Tigo Sénégal wonti free kadi arti he juuɗe Saga Africa Holdings Limited, suseyatee mo renndi e mum Senegaalnaaɓe, Farayse e Malgaas en (Madagaskaarnaaɓe), tawi to bannge Senegaal ko Yerim Aliw Arɗo Saajo Soh, waɗi heen junngo mum rewrude he gurup makko Teyliom, tawateeɗo he nder leyɗeele Afrik keewɗe.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *