Loskiyanke keeriiɗo, Robert Hur, siforiima Joe Biden “Gorko nayeejo jooma rafi teskuya”.

Jaagorngal Amerik kalfinaangal ñaawooje (Departement of Justice) udditnoo loskooji he ko yowitii he dokimaaji sekkere tawaaɗi he mooftal Joe Biden, tawi ko kaayitaaji gonnooɗi he junngo makko tuma nde o woni cukko hooreejo Dowlaaji Dentuɗi, ɗi potaano yaltineede he hoɗorde cukko hooreejo o walla mooftirɗe laamu ngu. Ɗiin kaayitaaji loowɗi sirluuji leydi ndi, tawi ko yimɓe suɓaaɓe tan poti ɗum en anndude, tawaama he mooftal makko he nder galle hoore makko to Delaware, haa he nder gaaraas werlaa makko, walla he faawru makko.

Ngoon losko umminnoo ɗum ko ƴeewde mbele hooreejo Dowlaaji Dentuɗi o, Joe Biden, yaɓɓii kuule he ko yowitii he mooftude sirluuji leydi ndi, caggal nde o ummii he wonde cukko hooreejo hade makko artude he jappeere hooraagu leydi ndi.

Hayso tawii he nder ciimtol (rapport) mo 388 hello, mo loskiyanke o yaltini ñalnde Naasaande nde, hollirii wonnde dalillaaji jonɗi ngalaa ɗi ene kollira wonnde Joe Biden yaɓɓi kuule ne, konnguɗi dallinoraaɗi ngam waasde rewnude Biden he laawol ɗii, kanum en njibinii dukooji goɗɗi. Sabu hayso loskiyanke o ƴettii pellital waasde noddude hooreejo leydi o yoo ar daaro he ñaawore sabu waasde dalillaaji jonɗi ne, o ɓeydii heen kadi yiyannde makko eno seedeeɓe ɓee mbaawata yiyrude Biden.

He biyɗe Robert Hur: “Min miijiima kadi so o darnaama he ñaawoore, Biden maa hollir hoore mum seedeeɓe ɓee, he mbaydi ndi o holliri min hoore makko ndi tuma nde min loskatamo nde, ɗuum woni wonnde ko o belɗo ƴiiƴam, gorko nayeejo mo alaano hay faandaare wootere waɗde ko boni, kono dafaaɗo teskuya (memoire). Tuugnaade he kuccondiral ŋaas hakkunde amen e makko kadi e ndaartindaade mo, ko o neɗɗo mo seedeeɓe (jurors) heewɓe jaɓanta sikkitaare hakkolinnde, ene saɗta jaɓnude seedeeɓe ɓee wonnde ene poti liɓnde ñaawoore he dow makko.”

Robert Hur, gardinooɗo ɗiiɗoo loskooji o, ko Trump fiilnoo ɗum hujjiyanke US mo falnde Maryland he 2017.

Ɗee ɗoo caɗeele, eggingol ɗereeje sirluyankeeji (documents classifiés) ko huunde heewnde wonde caɗeele yimɓe dowrowɓe joginooɓe jojjannde totteede ɗiin sirluuji, walla nii tawa ko kanum en e koye mum en ngonno gollondirteeɓe he ɗiin sirluuji. Yeru Mike Pence gonnoɗo cukko hooreejo he laamu Trump kanum ne rewnanooma losko, ko hono noon Donald Trump, kanum woni ko he ñaawoore he ko yowitii he eggingol mum ɗereeji sirliyankeeji.

O ɗoo teskuya mo loskiyanke Robert Hurt addi, wonnde hakkile Biden nattii waawde reende e teskaade, way ko hono no dokkal Alla ummoriingal dow kammu yani he juuɗe luutndiyankooɓe lannda Republiknaaɓe ɓee ni. Ɓe ngannduɗaa ceeraano he dallinoraade duuɓi makko 81, e hakkille (teskuya) makko ngam addude sikkitaare he mbaawka makko wonde hooreejo leydi ndi. Ene ɗaminaa ko Biden e Trump kadi njogori fooɗondiroyde hooraagu Dowlaaji Dentuɗi he suɓngooji lowru Jolal fayndu ndu.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *