Nikki Haley ɗaminii hawirde Trump ngam wonde kanndidaa Republikyankooɓe ko karte wootooɓe ɓe njeyaaka he lannda Republik en.

Suɓngooji hooraagu Dowlaaji Dentuɗi Amerik, ko Nikki Haley gooto heddii he duudondirde e Donald Trump, he nder pirimeeruuji lannda Republikyankooɓe ngam wonde cuɓaaɗo lannda kaa e fooɗondireede lefol hoorgu leydi Amerik.

Hayso tawii he suɓngooji hooraagu Dowlaaji Dentuɗi ko lanndaaji ɗiɗi tan keewi fooɗondirde ardaade leydi ndii, woni Demokaraat en e Repulikyankooɓe ne, ko adii nde wooteeji hooraagu ɗii waɗde ko maa lannda heen kala suɓoo mo anniyii ngemmbude ngam foɗanoyoo ɗum lefol hooraagu leydi ndi. Ngool cuɓagol noon waɗata ko caggal nde kala lannda waɗi ko ɓe noddirta “suɓngooji gadani” (primary). He nder suɓngooji gadani (primary walla primaire) ɗii noon, he nder lannda kala, ƴamooɓe wonde ngemmbaaɓe lannda mum en ɓe ene keewa.

He ngolɗoo laawol nde tawnoo ko demokaraat en ɓee laami, pooɗondiral heeewaani he nder suɓngooji maɓɓe gadiiɗi, ene wayno ko Joe Biden tan woni kanndidaa maɓɓe haysinno dee ɗuum haɗaata ko maa ɓe mbaɗa suɓngooji gadani ɗii ngam heɓde delegeeji ɓe ene cuɓoyoomo he mooɓondiral maɓɓe suɓngoyeewal (convention).

Kono to bannge Republiyankooɓe ɓee haysinno ko Trump yaakooraa ne, haɗaani kanndidaaji keewɗi cuutiino juuɗe mum en mbiy ene njiɗi suɓeede wonde mbir lannda republiyankooɓe he woote mawɗe ɗee. Ko ene abboo e yimɓe noogaas kollirrino yiɗde mum wonde kanndidaa en republikyankooɓe, ene jeyanoo heen Mike Pence, gonnooɗo cukko hooreejo Dowlaaji Dentuɗi he laamu Donald Trump e Ron DeSantis guwerneer Foloridaa (Florida) ɗaminanooɗo maa faddo Trump heeda ɗum he laawol, haɗa ɗum ɓennude, e Nikki Haley gonnoɗo guwernoor South Carolina (Caroline du Sud) kadi Ambasadoor Dowlaaji Dentuɗi to Yuɓɓo Kawtal Ngenndiiji (Nations Unis) tawi ko Trump suɓinoo ɗum waɗi ɗum toon, Tim Scott (taroro Eskaat), senaatoor ɓaleejo mo Karolin Worgo (South Carolina). Kono denndaangal ɓeen fooɗontonooɓe ngaal piilngal lelnii haa heddii Nikki Haley, hayso tawii gila pirimeeruuji ɗii puɗɗii ko Donal Trump ardotoomo ɗo woɗɗi kala ɗo woote mbaɗi.

Guwerneer kiiɗɗo Karolin Worgo o ene jokki etaade liɓde Donald Trump he daɗndu Repubikyankooɓe ngam wonde cuuɓaaɗo lannda kaa he suɓngooji dowrowi ɗi, caggal nde o hawaa laabi tati deggondirɗi. Ɗaminaare makko yowii ko he dowlaaji ɗi suɓotooɓe ɓe njeyaaka he lannda GOP mbaawi wootde he nder pirimeeruuji GOP, ɗo ngannduɗaa ɓeen wootooɓe he ko ɓuri heewde ko kanko ɓuri yiɗde e Donald Trump.

Kanko fof e haweede laabi tati deggondirɗi, Nikki Haley ene jokki siforaade pooɗadiral mum he Trump, wonde mahgol naayaare (fooɗtude yimɓe naayoroo bannge makko) he dow laawol makko fayde pirimeeruuji Karolin Worgo jogorɗi waɗde ñalnde 24 Colte.

Hayso Nikki Haley ene yaakorii wootooɓe ɓe ngonaa Republikyankooɓe walla nii wootooɓe ɓe ngalaa lannda (independent) en e Republiyankooɓe hakindiiɓe (modérés) ne, he nder yimɓe aadoriiɓe wootande lannda Repulik o ɓee, ko wayno jogitiiɓe he aada (conservateurs) en e yimɓe diineyankooɓe (Evengilist) en ɓee Donald Trump ɓuri mo yiɗeede ɗo woɗɗi, Ɗuum addaanii yimɓe laɓsintooɓe geɗe dawrugol heewɓe wiyde njiyanaanimo laawol fayde he hawde-mo Donald Trump.

Ɗuum fof e wayde noon, he nder lanndaaji ɗiɗi ɗii kala, yimɓe nani heen ɓe njiyanɗe mum ko wonnde leydi ndii ene hatojini he hooreejo sukaajo, sabu Biden 81, e Trump 77, ko nayeeɓe ɓe koolnaaki rokkitde golle bayɗeno hooraagu leydi Amerik. Wonande ɓeen sikkuɓe leydi ndii ene hatojini he ƴiiƴam kesam heewɓe heen ene keblii wootande Haley, hasinno joom mum en ko Demokaraat en keewnoo wootande.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *