Risi, Alexei Navalny, ɓurɗo ŋatde e lundiyankooɓe Putin o maayi hannde he nder dummbirde.

Aleksi Nawalni (Alexei Navalny ) lundiyanki Risinaajo ɓurnooɗo toowde sawto he nder luutndiiɓe Putin ɓe maayii hannde, Mawnde (Aljumaa) 2 Colte, he nder wuro dummbirngo Arctic, ɗo o dummbanoo caggal nde o ñaawaa lelaade duuɓi 19. Habri ɗum ko halfinaaɓe dummbirde ɓe.

He biyɗe yuɓɓo halfinaango dummbirɗe Risi ngo, Nawalny rafaa ko caggal nde arti yahndoyaade ñalnde Mawnde (Aljumaa) nde, o fekkoraa to dummbirde to he wuro ene wiyee Kharp, he nder diiwal Yamalo-Nenets hakke 1900 kilomeeter, fuɗnaange-rewo Musku. Ammbilaas araniimo kono ɓe mbaawaani artide foofaandu makko. Loskooji nana mbaɗee ngam anndude ko jey sabaabu maayde makko, hono no ɓe kabriri.

Nawalni, mo meccal mum wonno ko hucciyanke, ene lollirno sabu darnde mum e biskitde yimɓe laamu Risi e ko ɓaɗtii ɗum en, wonnde ene ngujja jawdi leydi ndii, kadi e umminde seppooji mawɗi ngam salaade laamu Keremlin, e wonde kaɓotooɗo Putin ɓurɗo saasde.

O ɗoo kabaaru ari ko lewru tan ko adii suɓngooji jogorɗi waɗde to Risi, ɗi ene njooɗtora maa rukko Putin duuɓi jeegom goɗɗi he dow hoore Risi. Ɗuum hesɗitinii ñigaali laamɓe oksidaa, fayde he laamu Putin, mo he biyɗe maɓɓe, seeraani he ɓittude lunndiyankooɓe mum wallani torlude ɗum en.

Hayso ɗo adan ɗoo laamu nguu newnaniino yimɓe ɓee joɗɗinde fuloraaji he monimaaji mahananooɗi yimɓe torlanooɓe he saanga laamu Sowiyatik ɗi ina tawee he nder gure Risi keewɗe, caggal mum poliseeɓe kurliima woon e ɗiin nokkuuji, kadi yimɓe heewɓe arnooɓe hollirde mettere mum nanngaama heen. Ko ene ɓura teemedere neɗɗo nanngaama heen he nder gure jeetati, ene jeyaa e ɓeen gooto beeynatnooɗo fataraare ene winndaa heen “Baroowo”, he sara nokku ɗo dawriyankooɓe sokaaɓe (walla sokanooɓe gila yonta sowiyatik) mawnintenoo.

Kono ɗaminaaka wonnde maa maayde Nawalni, jibin seppooji mawɗi, sabu caakagol lundiyankooɓe ɓe, teeŋti kadi e sabu kanko gonnooɗo hoodere maɓɓe jaayre o, gumminatnooɗo ɗiin seppooji o wirnaade.

Nawalni sokaama gila he lewru Siilo 2021, caggal nde o arti to Musku iwrude Almaañ to o wonnoo e safraade caggal nde o tookaa (posnaa), baɗe ɗe he ngaan sangaa o takkunoo ko laamu Kermelin. Caggal ɗuum o ñaawaama laabi tati, kono o wiyata tan saabii ɗuum ko dawrugol.

Caggal ñaawoore makko sakkitiinde, nde o fawaa dummbeede nde, o wiy omo anndi ngolɗoo laawol ko o ñaawaaɗo lelaade nguurndam, kono njuuteendi mum fawii ko ɓooygol nguurndam makko walla ɓooygol nguu ɗoo laamu. Aleksi Nawalni ene yahratnoo he duuɓi 47.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *