Koolol Berlinale, Mammadu Jah e Mati Joop lomtoyiima naɓokayankooɓe Senegaal.

Ñalnde Naasaande udditii to Berlin gootol e kooli naɓoka (cinema) ɓurɗi mawnude he nder adunaaru he. Naɓokayankooɓe Afriknaaɓe heewɓe maa tawtore ɗum. Filma Abdurahmaan Siisako, “Black Tea” ene jeyaa e doggol filmaaji noogas pooɗondirooji Ursi kaŋŋe. Senegaal ne maa wood yahanɓe ɗum ngam tawtoroyeede, ɓeen ngoni Mati Joop, naɓokayanke Senegaalnaajo mo dokimanteer mum “Le Retour” kaaloowo ko fayti he gartirgol ngaluuji lawakeeji Abomey, Benin.

Mammadu Jah, ne maa yahan Senegaal he ngaal pottital mawngal naɓokayaagal winndere. Oon ɓiyɗo diiwal Maatam, ɓurɗo lollirde sabu filma mum “Bamum Nafi” dokkunooɗo-mo njeenaari cewɗi ɗiɗi kaŋŋe to koolol Locarno e njeenaari seedeeɓe (Prix du jury) Fesfaco, artii kadi ngol laawol he filma mum juutɗo (long métrage) “Demmba”.

Demmba hono Bamum Nafi ni, miilaa ko he nguurndam Fuutankooɓe, to Mammadu Jah heewi ƴoogde miijoojo mum. O haalata ko gorko gooto golliiɗo hakke duuɓi 30 he nder Meeri wuro mum en, ene heblanoo yahde fooftere. Morlal filma o ene hollira, wonnde o haalata koko fayti he rafi depression, he nder renndo ngo alanaa nguun ñaw hay innde. “ Ko he ceeɗu ngulngu, tuma nde maanditaare hitaande ɗiɗimere maayde jooma-suudu makko woni e ɓallitaade, o so’i haa jooni o ronkii ɗum yejjitde. Oon tuma mo cellal hakkille makko wonnoo he ustaade, o ɗaɓɓi beltal e ballondiral hakkunde makko e ɓiy makko gorko, caggal nde ɓe taƴondirnoo ko juuti.” Filma o ene fammina wonnde sunaare maayde e rafi depression ene nanndi maale, ko ɗuum jeyno sabaabu Fedde Ameriknaare nde ñawndooɓe hakkille (l’Association américaine de psychiatrie) wasiyaade doktoreeɓe hoto paw neɗɗo wonnde garaaɗo depression so tawii ko maayraaɗo neɗɗo makko korsuɗo ko ɓooyaani.

He renndo ngo alanaa rafi depression innde, kadi ɗo caɗeele renndoyankeeje keewɗe ngonooje sabaabu uddogol hakkille ngonaa jeewtirteeɗe, mbele maa Demmba waaw heɓtude hoore mum, arta he hakkille mum? Mammadu Jah, hono no naɓakayankooɓe Afriknaaɓe kala ko kiñoowo ɗeen caɗeele renndoyankeeje cuuɗaaɗe nder ɓerɗe haa ene ñawna hakkillaaji mbele maa yeewtide safaara dañee heen.

Afriknaaɓe woɗɓe kadi maa filmaaji mum en pawe toon, ko wayno “Africa Disco” mo Madagaskaarnaajo biyeteeɗo Luck Razanajaona, e “Là d’où l’on vient” mo dewbo Tunisnaajo Meryam Joobeur ene njeyaa he ngeel kawgel.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *