Senegaal, dawrugol e fitina, fittaandu Maymuna Fay ɗeɓii yooɓeede.

Ko hanki Jamma Naasaande ene jofi Mawnde hedde waktuuji 2:00 jamma, Maymuuna Nduur Fay tawaa damal galle mum ene yuwaa laɓi, ƴiiƴam keewɗam ene siiwii he makko, ko ndeen o dognaa o fayraa to safrorde ɓurnde ɓadaade, eno jaayndeeji leydi ndii kabriri. Maymuna Nduur Fay ko dewbo jaandiyanke lolluɗo kadi mawɗo gooto e ayaawooji kabrirɗi Senegaal 7TV.

O mo ɓuri lollirde sabu yeewtere makko MNF nde o heewi jaɓɓaade he mum yimɓe toowɓe martabaaji, annduɓe walla dawriyankooɓe jeyaaɓe he laamu ngu e lunndo ngo kala. Hanki o jaɓɓinoo ko sarɗiyanke diiwal Maatam kadi meer mo Aañam, Mohammadu Ngom, ɓurɗo lollirde Farba Ngom jeyaaɗo he lannda APR/Benno Bokk Yakaar.

Baɗal ngal ko kaaɓningal, muusngal yimɓe kala, kadi ngal hay gooto yooɗnaani he nder Senegaal haa e dente daraniiɗe ndimaagu jaayndiyaagal he nder aduna he. Ngal duuñtii kadi fooyre dukooji huɓɓunoonde he ɗeeɗoo ɓalɗe he nder Senegaal tawi saabii ɗum ko ko fayti he pellital mawɗo leydi o ƴetti caggal kaaldigal ngenndi ngal, ɗuum woni ñaagaade Batirdu Ngenndu nduu nde ngootata kuulal yaafuya (Amnistie) fayde he jagganooɓe he nder seppooji e joljole dawrugol baɗnooɗe he leydi ndii tuggude he 2021 haa 2023. Nde tawnoo hayso addani mawɗo leydi o ƴettude ngaal pellital, he jiyanɗe makko, ko ngam artirde deeƴre e beldital hakkunde Senegaalnaaɓe ne, won yahruɓe wonnde ene e nder ɓeen waɗ boniyankooɓe waawɓe kadi looñtude fitinaaji he nder leydi he.

Sikke alaa, he oo tuma mo leydi Senegaal woni he fitinaaji dawrugol e rewam mo ɗiin baasiiji jokki jibinde, yantude e paɓɓitgol walla dirtingol suɓngooji ɗii haa lajal ngal suwaa laaɓde walla nanondireede, ɓaɗe bonɗe bayɗe nii, teeŋti he huccineede ɗum en e jaayndiyankooɓe ene jibini kulol wonnde wellitaare konngol e ndimaagu jaayndiyaagal woni ko he riɗɗeede he nder Senegaal. Foti ɗum ummorii ko he laamu nguu noon walla ko he semmbeeji goɗɗi jiɗɗe tamde konnguɗi jaayndiyankooɓe ɓee e haalnude ɗum en ko woni maslahaaji mum en.

No way wayde fof, ene anndaa demokaraasi waawa laataade ko aldaa e wellitaare konngol e ndimaagu jaayndiyaagal. Ndeke noon ko fotde laamu nguu, daraade mbele ko waynii waasa waɗtude, kadi ummina loskooji ko yaawi e ko yaaccii, mbele baɗɗo walla waɗɓe ndee bonannde ɓee ene njaggee kuugal fawee he dow mum en. Kadi laamu nguu ene foti hollirde maandeeji laaɓtuɗi wonnde ko waynii wonaa huunde newnanteende he nder Senegaal, kadi alaa palaas mum he nder dawrugol Senegaal.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *