Janngo Aamadu Bah, mbele ko dawrugol walla fooftere?

Caggal nde o hawaa he suɓngooji 24 Mbooy, piilɗi Basiiru Jomay Fay hooreejo leydi Senegaal, laaɓndal ngal yimɓe ɓee fof koɗni he ɗemɗe mum en ko hol ko jogori wonde kuccam Aamadu Bah?

Hayso tawii kanndidaa Benno Bokk Yaakar o, dañaani poolgu ngu o ɗamininoo nguu, kadi yimɓe ene njoortaninoomo, omo daɗi ɗo woɗɗi kala goɗɗo garɗo caggal makko he ko o dañi e toɓɓe (35,79 %).

Kanko fof e fooleede he ngal pooɗondiral, toɓɓe makko kolli wonnde omo jogii caggal tiiɗngal ngal o waawi huwtoraade ngam addude mbayliigu he suɓngooji payɗi arde so tawii kay omo felliti heddaade he dawrugol.

So en tuugniima he ko waɗnoo he nde Makki Sal hawi he suɓngooji 2019, he nder kanndidaaji 4, ko Idriisa Sek arnoo ɗiɗaɓe tawi dañi tan ko toɓɓe 22%, ɗuum rokkiimo faleede mawɗo lunndo Senegaalnaaɓe wonndude e ittaneede geɗal keeringal. Hannde ne guli ngalaa, jeddi ngoodaani so Aamadu Bah ene fiɓi jokkude darnde dawrugol ko kanko tigi woni mawɗo lunndo ngo.

Heddii ko, so tawii omo yiɗi heɓtude jappere hooraagu Senegaal ɗo e duuɓi joy payɗi, alaa e sago ko maa o fitta giye juwatnooɗe mo he nder APR ɗe ene laaɓi hannde njiɗanaanomo poolgu, o mahtoo yuɓɓo heso wonndude e jonngidiiɓe (allies) makko Benno Bokk Yaakar, o waɗa lannda tiiɗɗo mo ene laatoo lunndoyankeewo jogiiɗo semmbe e pellital heɓtude laamu nguu he suɓngooji garoyooji, fuɗɗaade he suɓngooji sarɗiyankooɓe.

Eɗen teskoo wonnde Aamadu Bah e Basiiru Jomay Fay fof ko kanndidaaji luɓal ngonnoo, nde tawnoo hay gooto e maɓɓe halfaano lannda ka yahnoo he inndi mum ka. Eɗen nganndi Pastef, guli ngalaa ko Usmaan Sonko woni laafiiɗo heen, huuri heen bibje mum, haysinno noon Jomay yahi ko he innde mooɓal “Diomay President 2024”, eɗen nganndi ko yimɓe Pastef keedi caggal makko, kadi ko Usmaan Sonko rokkiri yamiroore wonnde yo o won kanndidaa. APR kam nii wonaa lannda, sabu alaa njuɓɓudi. Ko ɗum kaɓirgal makki Sal tan ngal o huwtortoo he kala suɓngooji ngam reende laamu makko. Basiiru Jomay kam ene waawi sikkeede o faami ɗum law, sabu caggal nde o suɓaa hooreejo o wiy ko rootiima kala donngal ngal lannda Pastef roondoomo. Mbele ɗuum ko maale yiɗde rimɗinde hoore mum gaa ngoon yuɓɓo ngo tamaandi mum wonaani he juuɗe makko, walla no woɗɓe mbiyata nii, ko yiɗde seerndude lefol hooraagu leydi e lannda.

Sikke alaa, ngam mahtaade yuɓɓo tiiɗngo, tawa ko ngo o tami he juuɗe makko, Aamadu Bah ene jogii fartaŋŋe mahde ɗum he dow ɓale Benno Bokk Yakaar, nde tawnoo sabu makko dañde toɓɓe 35,79 % ene rokkimo hakke wonde mawɗo lunndo Senegaal, ɗuum kadi maa jey sabaabu wondemo gardiiɗo (leader) he dow mooɓal maɓɓe ngal he ballal Aminata Mbennge Njaay, Mustafaa Ñas walla Abdullaay Saydu Soh. Sabu Makki kam kanum woni ko e yahde, heednooɓe caggal mum heewɓe, so ɗuum waɗii mbaawataa faddaade Aamadu Bah walla wiyde ene keedamo he laawol fayde he ngardiigu mooɓal ngal. Yanti e ɗuum, mooɓle keewɗe cosaaɗe ngam wallunoodemo he pooɗanogol jappere laamu Senegaal, heewɓe e mum ene njogii pellital duusdemo he ndee yolnde hesere ngam wonde lunndiyanke dowrowo Basiiru Jomay Fay e lannda Pastef, alaa ko haɗi nii kadi towdemo he 2029 ngam heɓtude jappeere dowrowre ndee, woni hooraagu leydi Senegaal. Kono ɗuum fof fawatoo ko mbele Aamadu Bah ene jogii pellital e yakawere ngam ardaade ngoon sippiro, e wakkaade he dow balabe mum ngaal donngal, walla caggal omo wiyetenoo o wonaa dawriyanke ko tabi sahaa o ardunoo heen, wadde kori o jogoraani ruŋtaade dawrugol fof no fotirnoo o wuuroyaa he fooftere makko, o neemoyoo he ngalu ngu yimɓe ɓee tuumatamo jogaade?

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *