Senegaal: Hooreejo Basiiru Jomay Fay ɗooftiima aada, o fummoyii “Grande Mosque.”

Hanki, Njeslaare 10 Seeɗto 2024, juulɓe aduna oo kala mawninii juulde Koorka, ngam yettirde Allah timmugol lewru Koorka ndu, e duwondirde e hinnondirde. Huunde teskinde ko yiyeede leyɗeele juulɓe aduna o ɗee kala renndude njuulda ñalawma gooto. Hayso tawii ɗuum won nde waɗatnoo yaama tawa wayrii, teeŋti he leydi Senegaal ɗo waɗde juulɗeele ɗiɗi haa ni tati wonti aada goowaaɗo.

Hooreejo leydi o, Basiiru Jomaay Jakhaar Fay, tawtoroyaama pummungal to jumaa Ndakaaru mawka kaa, woni “Grande Mosque”, hono hooreeɓe adinooɓe mo ɓee ngoownoo waɗde nii, so wonaa Abdullaay Wadda, kanum juulayatnoo ko Masaalikul Jinaan. Waɗde kanko Hooreejo Basiiru Jomay o ɗooftiima oon adaa tawtoreede pummungal mawngal tawa kadi o waɗi ɗum ko to “Grande Mosque”.

Caggal nde o gayni juulde, kanko hooreejo leydi o, o huccondirii e jaayndiyankooɓe. O hollirii wonnde, ko adii fof omo yetta Allah e waawde tawtoreede ngal ɗoo pummungal wonndude e ɓiyɓe Senegaalnaaɓe, ɗuum ko mbelemma mawɗo wonandemo. “ En puɗɗiriima lewru Koorka ndu he ballal Allah, en mbaɗii heen kampaañ, kadi en mbaɗii heen suɓngooji deeƴɗi, jamyami, cuɓiɗen hooreejo leydi tawi fof ko e jam e deeƴre. Aduna o fof yeeɓii en he ɗuum, kadi ɓeydanii en teddungal e hurum.” Hooreejo leydi o huwtoriima oon fartaŋŋe kadi ngam eeraade Senegaalnaaɓe e tabitinde ngootaagu mum en. “Senegaal ko lesdi ngootiri ndi hay gooto waawaa ɗum feccude. Senegaal ko leydi yimɓe Allah mawɓe, kadi leydi dawriyankooɓe mawɓe. Ɗuum ko donateeri hurmanteeri, ndi ene waɗɗi he dow men reende ɗum e jokkude ɗum”.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *