Pulaagu: Ayaawo pinal Fulɓe nana ara he nder Canal +

Ko hannde 29 Seeɗto 2024, fuɗɗotoo jaltugol ayaawo keso Pulaar biyeteeɗo PULAAGU he nder CANAL+ (canal 67).

Pulaagu, eno Jibi Ooldu Bah umminɗo fayndaare ndee o habriri ɗum ni, ko kanaal keertoriiɗo pinal Fulɓe e Saahalnaaɓe tawa ko he ɗemngal Pulaar. Sabu mako taweede he nder CANAL+, Firti ma o waaw jaggeede he ko ɓuri heewde he nder Afrik kadi he leyɗeele adunaaru keewɗe. Keereendi kanaal (ayaawo) ngal ko wonde maggal keertoraangal e ɗemngal Pulaar e pine mum.

Ene tijjaa maa ngal yaltin magooji he ɗemngal Pulaar, kono kadi kilipaaji e gaaci Fulɓe gila he ganni haa e kesi ɗi naalankooɓe yonta hannde, kono kadi jaŋtowooli (reportages).

Garaangal ngal ɗo kanaal taƴci keeriwal, hono no RFI Fulfulde ni, maa waaw wallude Fulɓe winndere ndee he ɓeydaade anndondirde e koye mum en; gila he ko ɓe ndenndi e koye maɓɓe, kono kadi e keeriiɗe heen leydi kala, ko wayno calte mum en haa e pine keeroriiɗe heen leydi kala.

Dañde kanaal bayɗo no Pulaagu ni baawɗo yettaade he wertaango yaajngo ene ɗaminaa, maa waaw ƴellitde pine Fulɓe e ɗemngal Pulaar, kadi maa wallu naalankooɓe Fulɓe, magiyankooɓe e jaayndiyankooɓe Fulɓe ɓeydaade yiytinaade e anndeede, so ɗuum waɗii maa walluɓe e ɓeydaade fannaade e ƴellitaade he karallaagal maɓɓe.

Jibi Ooldu Bah, umminɗo ngooɗoo eɓɓo o ko karallo panniiɗo  he hitonatewol (audiovisuelle) gollondiroowo e Canal+. Ko kanko ardii kanaal Senegaalnaajo biyeteeɗo Sunu Yeuf, keertoriiɗo magooji he ɗemngal Jolfe (wolof).

Ko hannde woni uddital ngal he nder Canal+, janngo 30, 04, 2024 e ɓe nganniyii yuɓɓinde jammaaji mawɗi ngam mawninde uddital ngal e ɓannginde ɗum to Nuwaasoot Muritani, Bamako Mali, Konaakiri Lagine. Ñalnde 4, Duujal 2024, ko to Grand Theatre to Ndakaaru laamorngo Senegaal ɓe njogori yuɓɓinde jamma mawɗo Pulaagu. Kanko Jibi Ooldu o wiy omo eerii he oon jamma kala naalanke walla magiyanke Pullo, e kala daraniiɗo ɗemngal Pulaar e pinal Fulɓe.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *