Senegaal: Hooreejo leydi o Basiiru Jomay Fay nootitoyiima Daakaa Madiina Gunaas.

Ko hannde 3 Seeɗto, Hooreejo Basiiru Jakhar Jomay Fay, hiirndi Ndakaaru ngam yahde hawritoyde he Daakaa to wuro hurmanteewo ngoo Madiina Gunaas. Hooreejo leydi o yettiima Madiina hedde 14:40 omo wonndi e sate mawɗo, mo ene jeyaa heen huunde e jaagorɓe leydi ndi ko wayno Jean Batist Tine Jaagorɗo nderiiri e kisal renndo, Ibraahiima Sih, kalfinaaɗo Cellal ɓalli e golle renndoyankeeje, Mari Tewo Ñaan kalfinaaɗo kabine (gollotooɓe) hooreejo leydi o, e Seek Tijjaani Jeey jaagorɗo kalfinaaɗo ndiyam.

Yimɓe dental ngal, he gardagol Ceerno Ibnu Bah, lomtiiɗo heen Kalifa o, jamɓiima hooreejo leydi o e sate mum. Kanko hooreejo leydi o ma o juuldu e Ceerno Ahmad Tijjaan Bah jumaa, ɓe kabrondira, caggal ɗuum maa o yettoyo to Daakaa to. Eɗen ciftina, ko kanko Hooreejo Basiiru Jomay Fay woni hooreejo leydi Senegaal ɗiɗaɓo, caggal Makki Sall, meeɗo arde Daakaa. Ɗuum ene tabitina haala makko wonnde maa o waɗ njilluuji e jokkondire he denndaagal galleeji walla dente diine he nder leydi ndi.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *