Sayku Umar Aan: Ma Aamadu Bah daro darnde mum gardiiɗo lunndo ngoo haa timma.

Gila suɓngooji hooraagu leydi Senegaal njawti, seerani e yimɓe ɓee ene laaɓndoo hol ko jogori wonde kuccam Aamadu Bah kandidaa BBY poolaaɗo he ɗiiɗoon suɓngooji o, walla nii mooɓal Benno Bokk Yakaar ngal e kuuɓal? Kono gila ndeen ko deƴƴere e deeƴre huuri ɗoon bibje mum, heddii tan ko gooto kala ene oorna miijooji mum kadi soggira ɗum en ɗo welira.

Hayso tawii sateeji ceertuɗi nelanooɗi Daakaa ɗi e mooɓondiral ngal Abdullay Saydu Soh noddunoo to Kafriin ngal won ko fuɗɗii jeertinde ne, ɗuum huurtaani niɓɓere he kuccam BBY, kono tan tabitinii wonnde ɗo tiindaa ɗoo Hooreejo leydi kiiɗɗo o, Makki Sal e mawɗo jaagorɗe mum Aamadu Bah, gooto e mum en kala jogori ko yahde tiinde mum. Kono hol mo gooto e maɓɓe kala jogori naworde walla holno lunndo Senegaal jogori mahtireede janngo ɗuum suwaa laaɓde, hayso tawii duule ɗee nana coggiree seeɗa-seeɗa he wiiwo men.

Ñalnde Naasaande (Alkamiisa) ko Sayku Umar Aan meer mo Njum werlii heen docatal mum, ellee ngam addude joɓngol he laawol to tiindaa to. So en tuugniima he APS saaktuɓe Kabaaru o hanki Mawnde, Meer mo Njum o kadi manndateer Aamadu Bah he suɓngooji jawtuɗi ɗii, tabitinii wonnde maa Aamadu daro tigi haa timma, darnde mum wonde mawndo lunndo ngo ngam heblanaade gartugol makko e geɗe ɗee.

Sayku Umar Aan waɗi ndeen haalannde ko ñalnde Naasaande to wuro mum Njum ɗo yiɗɓe e yahdiiɓe makko ngarnoo jaɓɓade mo, caggal nde o wayrunoo ngoon wuro ngo o woni meer mum, o artaani ɗoon gila nde suɓngooji ɗii njawti.

“Hooreejo jaagorɗe (kiiɗɗo) o ene he jam, kadi omo jaara on ngam darnde mon wonndude e makko”, o wiy kanko jaagorɗo kiiɗɗo, kalfinanooɗo jaŋde o. Ngam jaabaade hol ko jogori wonde janngo Aamadu Bah to dawrugol, kanko meer mo Njum kadi manndaateer Aamadu Bah o, o wiy ko “Ma Aamadu Bah daro darnde mum nde jojjidi nde, ɗuum woni wonde mawɗo lunndo ngo wonndude e pellital, ngam haa o waawa artude he geɗe ɗe (laamu ngu) he 2029, mbele ma o waaw ɗowde Senegaal fayde he ɓamtaare ko adii 2035. O mo joganii ɗum mijooji laaɓtuɗi e pewje hol no o waawi yettinirde leydi ndii he ɗeen ɗoon payndaale, tawa ko he jam, deeƴre wonndude he nanondiral renndo ngo.” O ɓeydi heen kadi, ngam huccinde e yiɗɓe makko e wonndiiɓe makko, wonnde ma ɓe ngon lunndo teeyngo, hoolniiɓe kadi waawɓe addude jiyanɗe baawɗe naftoreede.

Sayku Umar Aan e yimɓe mum timminirii ngaal kawrital he dow jowondiral ngal ɓe noddiri “haalannde Njum” tawi ngal soomi ko pellital maɓɓe darodaade e makko e duusdemo he ngool laawol dawrugol kesol ngol o ƴetti.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *