Iran Hollitii wonnde helikopteer mo hooreejo leydi ndii jolnoo o ene Majji he aksidaa.

Jaagorɗo leydi Iran kalfinaaɗo Ndernderiiri, habrii wonnde Helikopteer jolnunooɗo hoorejo leydi ndi, Ibrahim Ra’isii ene majji kadi suwaa yiyteede caggal nde waɗi aksidaa to bannge hiirnaange-rewo leydi. Kanko jaagorɗo o rokkaani hay humpito wooto ko fayti he ngonka Hooreejo leydi e yahdiiɓe mum, yalli e ɓe kisi. Diɗɗe faabatooɓe ɗee keɓaani tawo yiytude helikopteer o.

Doroŋaaji, dawaaɗi e goomuuji yiylotooɓe nana daɓɓa yiytude helikopteer o, kono sabu no weeyo ngoo waynii waɗii golle ɗee mbeeɓaani, ene jaagorɗo kalfinaaɗo ndernderiiri o, Ahmadi Wahidi haaliiri ɗum he nder ayaawo harirde ngenndi Iran. Habraama kadi wonnde jaagorɗo kalfinaaɗo jokkondire caggal leydi, Husayni Amir Abdollahyan ene tawetenoo he nder sate ngonnooɗo he oon helikopteer.

Ali Bahadori-Jahromi, kalfinaaɗo konngol laamu Iran, haalii he tuma yamnde 8:00 kiikiiɗe, ɗuum caggal waktuuji joy caggal nde fiyaaku nguu yane, wonnde alaa humpito tawo jogaango he ngonka jolnooɓe he laana kaa ɓe, sabu goɗɗugol ɗo aksidaa o waɗi too yantude he caɗeele weeyo ngo no siforii ni.

Khamaney, hooreejo dowrowo leydi Iran, tabitinii kabaaru o kiikiiɗe hannde Dewo-Hoorebiir, o wiy wonnde omo joortii ɗo Allah nde artirta hooreejo leydi o e yahdiiɓe mum. “Ngenndi Iran fotaani faayde walla hakkillaaji mum en daraade. Alaa taƴondiral waɗata ngal ene haljina yahdu leydi ndii.”

Mohsen Mansouri, cukko hooreejo leydi ndi, fayii Tabrisi, sahre ɓurnde mawnude toon to bannge hiirnaange-rewo fotde 160 Kilo, hakkunde mum e ɗo sikkaa aksidaa o waɗi to. Jaagorɗo kalfinaaɗo kuɓɓam e laabi o kanum ne yahdii e goomuuji faaboytooɓe. Ko hono noon ne jaagorɗo kafinaaɗo Ndernderiiri o kanum nana Tarisi, wonande caaktirɗe leydi ndi.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *