Naalanke Pullo lollirɗo gaaci mum Blues o, Bah Moodi, Sankiima hannde.

Mammadu Abu Bah, ɓurɗo lollirde Bah Moodi maayi ɗaldii Pulaagu e Afrik fof yeeweende.

Bah Moodi ko koɗoowo gitaar, jimoowo kono kadi jom njalniika. Naalanke gannduɗo pine daartol Afrik teeŋti noon pine hiirnaange Afrik. Naalanke tacci keeri, mo Muritani Senegaal e Mali fof ko leydi ngootiri ɗo mum, sabu makko nande yoga e ɗemɗe diiwaan o.

O gollidiima e Yusu Nduur ko heewi teeŋti e album “rokku mi rokka”

So goonga noon eɗen nganndi Bah Moodi ko naalnke lolluɗo, kono eɗen mbaawi wiyde o anndaaka fotde baawal makko. Eɗen njetta Allah noon, nde Allah addani en youtub, sabu golle makko keewɗe nana toon, so wonaa ɗuum, maa ko heewi heen majjir en, hono no naalankooɓe Fulɓe mawɓe yawtuɓe ko wayno Sammba Diyye en e Medda Jaañ en fuɗɗunooɓe wanngo ɓee ni. , Eɗen kirjina sukaaɓe ɓe ngoowaanomo ɓee nde njahata youtube keɗtoo mo, nde tawnoo ma ɓe ƴoog heen ko heewi.

Yoo Allah yurmo yaafoo Bah Moodi hoɗnamo ɗo ɓuri toowde e jipporɗe makko.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *