Rewɓe Piindi he Hoddiro

He nder Senegaal, hayso tawii audiovisuel Pulaar suwaa yaajde tawo, ko fuɗɗaa dañeede koo, gooto heen kala, nana feññina ɗo ɓuri fannoraade walla ɗo yiɗi fannoraade. Yeru, RTF kanum ko tele jaayndeyeejo, caaktoowo kabaaruuji, teeŋti noon ko fayti he joljole dawrugol e kabaruuji kuuɓtodinɗi (information general). Ɗuum ene feeña he taskaramji maɓɓe kala. Piindi kanum hayso ene rokka kabaruuji ne, joofannde mum ɓurnde laaɓtude ko wonde tele pinal e welnere (culture et divertissement). Gaagaa jeewte pinal ɗe ɓe mbaɗata, ene laaɓi kadi ko Piindi TV woni hannde tufnde magiyankeeɓe Pulaar.

Hay gooto waawa haalde hannde mago Pulaar, teeŋti he mago-doge (serie) tawa innaani heen “Diewo”, nde tawno ngoon mago addii mbayliigu kesu he nder magooji Pulaar. Kono hay gooto waawa wiyde Diewo yejjita Piindi TV, sabu Fulɓe mbiy: “So liingu yarii karaw yoo yettu Allah, yetta lawƴatnooɓe kaake.” Caggal Jeewo ne kay, Piindi yaltinii magooji keewɗi ŋanaa, hayso tawii hono Jeewo weeɓaani. Serie maɓɓe Zaydi le Fils du Khalif, ardiino he doole wonndude he fodande ndaariyankooɓe mum taaɓal kesal he nguurndam mago Pulaar. Kono hayso doge gadane ɗee ene njuɓɓi ne, yimɓe heewɓe ene kaawaa no ngoo mago joofiri ni. Jooni ne Piindi addanii en mago heso pul, HODDIRO.

He ngol laawol noon, Piidi jiggoyaaki ɗo woɗɗi, sufi tan ko he nder liige mum. Ñalnde 22, 10, 22, Piindi yaltinii rogere 1, mago heso ene wiyee Hoddiro, tawi ko ɓuri heewde e magiyankooɓe ɓee ko ɓe jeese mum ganndaa he nder Piindi TV. Sali Jah joom yeewtere Debbo Afrika, Bineta Tall, Ngonka Debbo e Renndo, Tijjaaniyatu Saar, ɓaɗoowo yeewtere Pinal Hanki, Aysaa Wan, magiyanke kiiɗɗo kadi joom yeewtere “Comedie Show”, ene wonndi e Kummbis Baabu, ñaantoowo/maquilleuse kono kadi mo yeeɓooɓe yeewtere Njuddu Jeeri, ngoowi ayaawo mum.

Haysinno he tiitoonde men mbiyɗen ko rewɓe piindi ne, eɗen nganndi worɓe piindi keedaani heen caggal. Aamadu Muusa Aan e Aadam Joop, jaayndiyankooɓe humpitooɓe kadi finndinooɓe leñol Fulɓe he nder jeewte mum en ŋanaa, Kuccam walla Revue des Titres wonande gadano o, Fait Divers wonande ɗimmo o, ene njantondiri e banndiraaɓe mum en rewɓe kadi gollidiiɓe mum en, ngam hollirde wonnde so pulaar wiyi kaari ko karallo tawata ko kala ko o tottaa omo waawi ɗum moƴƴinde.

Ngalɗoo diɗɗal rewɓe e worɓe labaaɓe he nder leñol Fulɓe kanum en fof e wonde hoolaaɓe he fanniyaagal mum en, ɓe ngoppaaka tan yoɓe njah taw ɓe mbaɗdaaka e duusooɓe. Ene duusiɓe he ndee yolnde veteran’en ɗiɗo mago Pulaar, Ibu Kan e Yaaya Jah. Kono Umar Fuuta ne ko joololel ittiɓe yeeweende. Ko woni ndaw daande weli haa yurminii!

Hoddiro e Loowdi Mum

Ɗo mago ngoo yahrata ɗoo (rogere 6) ene saɗi anndude hol to Hoddiro tiindi. Kono hono no Pulaar wiyata nii: “Ko ɓenndata wela koo so fasii uurat.” Nde tawnoo toɓɓe keewɗe guuraaɗe he nder renndo men ene njoofee heen.

Hoddiro ko debbo desaaɗo belngal, Sali Jah. Joom-galle makko Ibu Kane, ko kanum jey Piindi Media galle caaktoowo kabaruuji ɓurɗo mawnude he nder renndo Fulɓe. Ko o galo mo haawaniiki ɓesngu mum hay huunde. Galleeji jooɗɗi, otooji e nguurndam mbelɗam. Eɓe njogii ɓiɓɓe ɗiɗo, dewbo e gorko ene wiyee Usmaan mo alaa he nder leydi hee he ngaa saanga, kono hade makko ɗannaade taw omo yiɗondirnoo e suka dewbo Mariyam. So Usmaan ko ɓiy dañɗo, Mariyam kanum wuurdi ko e neene mum, Binata Tall, mo dañal mum faafaani. Sabu ngool ceertugol arsugaaji waɗi neene mum Usmaan, Sali Jah, ene haɓɓi heen huunde fof ngam seerndude-mo e oo ɓiy baasɗo jiɗɗo honde ɓernde makko. Hay yoɓde bonɓe tawii mo heen sabu tan yoo mbonnanamo suka dewbo o mbele so ɓiy makko o artii ene añta ɗum. Aduna seedotaako ɓiy makko ene naatoya he galleeji waasɓe ene ƴetta toon dewbo. Dañɗo e baasɗo, he yiyannde makko, mbaawaa wonde fasiraaɓe.

Hoddiro ko yummiraaɗo jibinɗo ɓiyngel mum dewel. Caɗeele nguurndam, baasal e ɓitteende fof haɗaani ɗum reende ndimaagu mum e sippiraneede hoto ɓiy mum o tin ndeen ɓitteende e ɗeen caɗeele. Omo nehi ɓiyɗo makko dewbo o nehdi moƴƴiri; omo mahi he mum ndimaagu e senaare. Ɗaminaare makko ko ma ñalawma ar , sahaa nde yonti, Allah addana ɓiy makko o gorko moƴƴo, galo tawa ko jiɗɗo ɗum, resa ɗum, haɗa ɗum yiyde ɓitteende e caɗeele nguurndam. Kono o tinaani o maataani haa o wiyaa ɓiy makko oo ko cowiiɗo. Ɗuum jibinii e makko taƴam-ɓeral e sunaare saɗtunde. Hol no o jogori waɗdude e o ɓiyɗo jofnuɗo he makko koyeera, rokki añɓe makko ko kaali? Kono mbele ɗum wonaa hoddiro?

Hoddiro ko dewbo jibinɗo ɓiyɓe rewɓe ɗiɗo, gooto o, Kummbis Baabu, nana naatnaa he dewgal kiitangal ngal o dañaani he mum jam. Gorko o ko piyoowo mo alaa njurum, kadi ko joom coftal keewɗo ko muuyetee ngenam tawa waddataa heen mbelka. Kono nde wonno gorko o, Yaaya Jah, ko mawɗo dañɗo nafoowo yumma makko, kala nde o haali neene makko wiyata ko yo o muñ. Miñi makko dewbo o ne ko kaɓɓanaaɗo tekkel e ɗanniyanke joom manndaaji, haysinno o yiɗaa ne neene makko, Tijjaaniyatu Saar, wiy ko ngal waɗat.

Hoddiro ko gollooɓe Piindi Media galle caaktirɗo kabaruuji, heen gooto, Aamadu Muusa, hayso tawii ko kanum sakkitii arde he galle hee ne, Allah udditii heen arsuke makko. Mawɗo galle o, Ibu Kan, hoolimoomo ardiniimo redaksiyoŋ, kono ngoon hoddiro Allah won mo welaaka ɗum, Aadama Joop, ɓiyɗo woysaayoo Allah ene rokka goɗɗo ene haɗa ɗum te kanum ɓuri haandude heen? Maa o ƴeewoy wileeɓe e seernaaɓe waawɓe ittude Allah he sago mum mbaɗta ɗoon sago makko.

Hoddiro ko tiindinooje e waajuuji nguurndam. Mbelemma e mette, sunaara e jaleeɗe fof ene pottita heen he dow bolol. Nde tawnoo kala gonɗo he laawol aduna, kala ɗo o tolnii heen maa o sawndondir he gootel e ɗee geɗe.

Hoddiro yejjitaani ko he Mondial wonaa, yiɗɓe Saajo Maane ɓe mbiy ko leydi seernaaɓe e wileeɓe waawɓe humtude kala haajuuji e safrude kala ñawuuji, hono no seernaaɓe Senegaal ɓee nodditortoo ni, ene potnoo waawde jokkude kelal jaakoronooɗo ma addan Senegaal Kup Winndere. Kono ko adii nde Thomas addantee Saajo Maane ene waɗa he koyngal mum kaaritee, ndewen e Muusa Ñaŋ, o suka pellitɗo yarlitaade nguurndam mum ngam haɓde e fenaande e waylude renndo mum mbele mo woni kala maa heɓ jojjannde mum.

Hoddiro ko nate laaɓɗe, gaaci ɓelɗi, hay pulaar oo ene laaɓi tawo, heewaani ko ɓe njiggoyii he ɗemɗe men neeniweeje goɗɗe ɗee, walla nii mbiyen tan neeniwal men goɗngal ngal. Eɗeen njooɗtorii tan so Hoddiro joofirii no fuɗɗorii ni, ma ngo won mago ŋanaa, kadi ma ngo ɓeydu toownude magooji Fulɓe.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: