Ngonka Senegaalnaaɓe to Tunis, Aysata Taal Sal, yaltii he deƴƴere mum.

Jaagorɗo Senegaal kalfinaaɗo geɗe jokkondiral caggal leydi e Senegaalnaaɓe wonɓe caggal leydi, Aysata Taal Sal, yaltii he deƴƴere mum. Caggal haalaluuji coofɗi ɗi hooreejo leydi Tunis huccini he ɓiyɓe Afriknaaɓe ɓaleeɓe ɗanniyankooɓe wonɓe he nder leydi Tunis ɓe ngannduɗa fayndaare mum en ko yiɗde taccude fayde Orop. Jaagorɗo Aysata Tall Sal wiy, wonnde jaagorngal ngal ene rewindii ko waɗata to Tunis ko yowitii e ɗanniyankooɓe Afriknaaɓe jeyaaɓe he leyɗeele worgo-sahra (ɓaleeɓe), Dewbo jooɗaniiɗo Senegaal to leydi Tunis o yamiraama yoo sos ko wiyetee “cellule de crise” ngam wallude he reende kisal ɗanniyankooɓe Senegaalnaaɓe ɓee e jawɗeele mum en.

Eɗen ciftina tan he nder haalannde nde o waɗi kanko hooreejo leydi Tunis Kaysi Sayyid o wiy: “Ma feere ƴette ko leelaani ngam dartinde garaangal he nder Tunis, ɗanniyankooɓe Afriknaaɓe ɓe naataani he dow laawol. Kono he nder kaan haala o huwtorii ko konngol “hordes” woni diɗɗal yimɓe boniranteeɓe, ɓe ngalaa curo, ngalaa kajo. O wiy so ɓe ngarii ɓe ngardata ko e bonirantaagal, kirim, e jikkuji boɗi ɗi njaɓotaako. Haa jooni kanko hooreejo leydi Tunis o, o wiy garaangal cente ɓaleeɓe Afriknaaɓe he Tunis ko feere bonnooɓe yiɗɓe waylude mbaydi leñɗi Tunis, ngam waɗtude ɗum leydi ɓaleeɓe ɓe njotondiraani hayhuunde e leyɗeele Arabeeɓe e Islaam.

admin

admin

One thought on “Ngonka Senegaalnaaɓe to Tunis, Aysata Taal Sal, yaltii he deƴƴere mum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: