Podoor Diiwal am, Seppo haaytii kono jakkaa waɗaama.

“Podoor Diwal am” ko dillal (mouvement) ummaniingal haɓaneede mbele falnde Podoor ene waɗtee diiwal. Ngam tabitinde ndeen hare, eɓe piɓnoo waɗde seppo hannde Hoore-biir, 4/03/23 ngam yettinde ndeen ɗaɓɓaande to perefee falnde oo, kadi waɗde joɗnde jakkaa (forum) ngam gostondiral miijooji kadi e ɓeydaade hirjinde e faaminde yimɓe ɓee ko woni ummonnde dillal “Podoor diiwal am”. So en tuugniima e seneweb, nokkuɓe he Pape Abuu Soh, gooto e terɗe goomu yuɓɓo dillal ngal, seppo ngoo noon waɗoraani kisa, sabu perefee falnde ndee o holliri wonnde ñalawma hannde o, Hoore-biir, ko ñalawma mo golletaake, ɗuum noon o waawataa jaɓɓaadeɓe ngam heɓde nanondireewol (mémorandum) maɓɓe. Fawaade he ɗuum ɓe pelliti ko waɗɗe jakkaa oo ɓe njowa tottiroygol nanondireewol ngol haa sahaa goɗɗo.

Ɓe lomtinii he nokku seppongoo waɗde haalande (declaration) ngam hollirde geɗe limtinɗe ɗe falnde ndee jogii e nafoore, ko wayno ndema, ngaynaaka, njulaagu e mahanteeje goɗɗe renndoyankeeje, yantude e yimɓe falnde nde kadi e njaanjeendi mum.

Ɓe kollirii wonnde maɓe cos cate he nder falnde ndee fof ngam haɓe ɓura waawde hirjinde e famminde yimɓe ɓee ko hol saabi yimɓe ɓee ene poti rentude ndaroo mbele Podoor ene wonta diiwal (région).

Ene jeyaa e ŋakkede ɓurnde teskinde he kawrital ngal, ko waasde meeruuji falnde ndee nootitaade noddaango ngo, hayso tawi kamɓe fof ɓe noddaama, ko Raasin Sih tan neldi toon sate mawɗo ari he innde mum lomtaade ɗum, Kadi Meer Podoor o tottiiɓe saal ɗo batunguu waɗi ɗoo e hotel. Ko wanaa ɗuum ko cukko meer Gede-Wuro, Umar Soh, mo ngannduɗaa ko kanum ɗowi batu gu, tawi udditi ɗum ko Doktoor Lamin Bah, mo jaaɓihaaɗtirde Ndar. Porofosoor kadi wallifiyanke Abdurahmaan Ñaŋ kanum ne tawtoraama.

To bannge lawakeeɓe ko Isaaga Lih, sarɗiyanke ɓooyma tawtoraama, kadi o yooɗniima miijo ngoo, o wasiyiima goomu nguu noon yoo ngollondir e meer en ɓe.

Eɗen ciftina tan Podoor ko wootere e falndeeji tati diwal Saint Louis. Njaajeendi mum ko 12948 km2, ɗuum firti 68% he diiwal ngal fof ko e falnde Podoor jeyaa. Falnde ndee ene waɗi kominaaji nay, kominateeji dowriiji sappo, e hakke 272 wuro.

Falnde Podoor ene renndini he nder mu ko ɓuri heewde e hiirnaange Fuuta, walla mbiyen diiwe Fuuta hanki ɗe: Dimat, Tooro, Halayɓe, e Laaw.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: